Aby se svoboda nestala celou

 

Projekt "Aby se svoboda nestala celou"

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108

Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost

Termíny realizace: 1. 4. 2017 - 31. 3. 2019

Místo realizace: Olomoucký a Zlínský kraj

Projekt je zaměřen na pracovní aktivizaci a integraci osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody a osob ohrožených závislostmi. Záznam v trestním rejstříku, drogová minulost, dluhy, absence pracovních návyků a nedostatečná kvalifikace jsou pro CS obtížně překonatelnými bariérami, které zvyšují riziko recidivy/relapsu. Předpokládáme, že projekt zajistí motivaci 78 a poradenství 70 osobám, profesní vzdělávání 60 osobám, pracovní trénink 12 a zaměstnání 30 osobám.

 

 • Informační sekce pro klienty: zde

 

Cíle projektu

 1. zvýšit ve vybraných věznicích, v Olomouckém a ve Zlínském kraji dostupnost programů pracovní aktivizace a integrace zaměřených na osoby v/po výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby ohrožené závislostí
 2. pomoci jim překonat pocit neznáma, nejistoty a bezvýchodnosti a posílit tak jejich víru v dostupnost práce a možnost profesní seberealizace
 3. poskytnout účastníkům projektu informace o aktérech a procesech trhu práce, pomoci jim osvojit si znalosti potřebné k získání zaměstnání a zlepšit tak jejich orientaci na trhu práce a zvýšit jejich připravenost ucházet se o zaměstnání
 4. vést účastníky projektu k realistickým očekáváním, pomoci jim vybrat odbornost a plánovat profesní kariéru, nacvičit s nimi dovednosti potřebné pro komunikaci se zaměstnavateli a zvýšit tak jejich adaptabilitu
 5. doplnit kvalifikaci účastníků projektu a zvýšit tak jejich hodnotu na trhu práce
 6. natrénovat s vybranými účastníky projektu pracovní návyky, dodržování pracovního režimu a schopnost vyrovnat se se zátěží
 7. dopomoci účastníkům projektu k pracovním místům na trhu a završit tak projekt jejich úspěšnou profesní seberealizací a existenční stabilizací 

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • kontaktování osob z cílové skupiny a výběr účastníků projektu
 • motivační program: individuální aktivizace a svépomocné skupiny
 • základní kurz o trhu práce
 • pracovní poradenství
 • profesní vzdělávání a rekvalifikace
 • pracovní trénink
 • zprostředkování zaměstnání
 • řízení a evaluace projektu

Projekt realizujeme ve třech cyklech, každý bude trvat 8 měsíců. Nábor zájemců z cílové skupiny probíhá přednostně na začátku každého běhu (duben 2017, prosinec 2017, srpen 2018), nicméně zájemce budeme do projektu přijímat i průběžně.

 

Projekt podpoří u svých účastníků tyto změny

 • znovuotevření životních i profesních perspektiv
 • posílení orientace na trhu práce
 • připravenost na přijímací pohovor
 • aktivace formálních i neformálních zkušeností využitelných na trhu práce
 • zvýšení adaptability
 • zvýšení hodnoty pro zaměstnavatele
 • zažití pracovních návyků a posílení schopnost čelit pracovní zátěži
 • získaní legálního, plnohodnotného zaměstnání, a tedy zajištění finanční jistoty

Obecně: zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce


Paralelně se účastníkům projektu dostane asistentce ostatních sociálních služeb - např. v oblasti závislostí, řešení dluhů, bydlení, vztahů s rodinou apod. Dojde tak k posílení všech klíčových kompetencí potřebných pro vedení života bez konfliktu se zákonem a bez problémů se závislostí. Projekt pomůže svým účastníkům v krátkém úseku nepřetržitě a rychle na sebe navazujícím řetězcem podpor vypořádat se se zlomovým momentem (nalezení zaměstnání a zajištění spolehlivého příjmu) jejich zpětné integrace. 

 

Realizace projektu

Úvodní období realizace projektu od 1.4. 2017 jsme věnovali především informační mini-kampani o projektu, rozvíjení spolupráce s institucemi a organizacemi, které s osobami v nebo po výkonu trestu odnětí svobody pracují, a náboru zájemců z cílové skupiny. Setkali jsme se tak např. se zástupci Vazební věznice Olomouc, s níž jsme uzavřeli rozšířenou Dohodu o vstupu pracovních poradkyň do věznice, nebo s pracovníky Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouckém kraji, s nimiž jsme nastavili režim souběhu poradenských, vzdělávacích a dalších aktivit projektu se službami zaměstnanosti, které  Úřad práce ČR poskytuje. S informacemi o projektu jsme dále kontaktovali kurátory (např. v Prostějově) a neziskové organizace (např. P-centrum nebo Člověk v tísni). Do projektu díky těmto informačním a síťovacím aktivitám nastoupili první účastníci, kteří jsou v současné době zapojeni do individuálního motivačního programu a využívají pracovního poradenství. Další zájemce o účast v projektu jsme kontaktovali přímo např. ve Věznici v Ostrově. 

K 31.3. 2018 jsme v projektu pracovali celkem s 19 účastníky, kteří využívali zejména individuální motivaci a pracovní poradenství, dále navštěvovali kurzy základů trhu práce a základů IT a někteří absolvovali tréninkové zaměstnání či rekvalifikace. Nadále jsme také rozvíjeli spolupráci s Úřadem práce ČR (zejména s kontaktními pracovišti v okresních městech) a s místními pobočkami Probační a mediační služby. Od 1.4. 2018 jsme projekt rozšířili i do Zlínského kraje a nově jsme se zaměřili i na cílovou skupinu osob ohrožených závislostí.

 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Janka Křivánková
Tel.: 770 134 679
E-mail: krivankova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Pracovně-poradenské centrum
Opletalova 1, Olomouc