Komplexní poskytování služeb Brno

 

Projekt "Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství"

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754

Termíny realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt pomáhá cílové skupině - drogově závislým na území města Brna - formou odborného sociálního poradenství stabilizovat jejich životní situaci, motivuje drogově závislé k léčbě a řešení jejich situace; nabízí formu léčby, která podporuje deinstitualizaci klientů, ambulantní léčbu místo pobytové, pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování vzhledem k rodině, práci i trávení volného času.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je motivovat a stabilizovat klienta tak, aby nedošlo k rozvoji následné krize a hospitalizaci, tj. do 31. 12. 2020 projekt nabídne podporu a pomoc v léčbě závislosti více než 500 klientům. Výstupem je motivovaný, kompetentní klient, který řeší svoji závislost a s tím související problémy: postavení na trhu práce, rodinné vazby, dluhy apod.

Výsledky se budou měřit vyhodnocením posunu v individuálních plánech klientů, evaluačních zpráv a klientských záznamů.

Hlavní cíl je realizován dílčími cíli:

1) stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální terapie a poradenství - 60% osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře

2) motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešení závislosti a nástupu do substituční terapie - nejméně 12 klientů se díky projektu zapojí do substituční léčby

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

 • rozšíření Terapeutického centra v Jihomoravském kraji - intenzivní individuální terapie a poradenství s cílem umožnit setrvat klientům ve společnosti, nadále pracovat, či si práci hledat, nepřerušit se sociální vazby a podpořit pozitivní vývoj léčby
 • rozšíření Terapeutického centra na ulici Bratislavská s cílem motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešit závislosti a nástup do substituční terapie.
 • rozšíření Centra poradenství v Brně -  poradenství závislým klientům, jejichž komplikujícím faktorem je násilí, často domácí nebo sexuální
 • rozšíření Doléčovacího centra v Brně - individuální terapie a poradenství, kde komplikujícím faktorem je propuštění z léčby, duální diagnóza a případně těhotenství/mateřství

 

Projekt podpoří tyto změny

Základním změnou, kterou projekt nabízí, je postupné uschopnění a stabilizace klientů s kariérou drogové závislosti v podstatných oblastech jejich života:

 • abstinence - udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových (spouštěcích situací), schopnost zvládnout případný relaps a udržet jej jako jednorázový apod.
 • zaměstnání a finanční situace - nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi apod.
 • bydlení - nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situace
 • právní a sociální otázky - aktivní řešení problémů spojených s drogovou kariérou - např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady apod.
 • vztahy - schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)
 • volný čas - aktivní hledání možností využití volného času
 • osobní rozvoj - rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu
 • zdravotní stav - pozitivní vztah k psychickému i fyzickému zdraví Měřitelnost: vyhodnocení individuálních plánů klientů, klientské záznamy, evaluační průběžné a závěrečné zprávy (dotazníkové šetření na začátku a na konci projektu), milník do 36. měsíce projektu.

Dále dojde ke změně v kapacitách péče o drogově závislé v Brně, a to ze současné okamžité kapacity 18 klientů regionálních sociálních služeb, kterých se projekt týká, na 33 klientů včetně skupinových aktivit, což umožní věnovat se klientům déle, včas zachytit nástup krize v léčbě a odvrátit případnou hospitalizaci, dále také umožní motivovat vhodné klienty k nástupu do substituční léčby.

 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Romana Vašátková
Tel.: +420 778 477 279
E-mail: vasatkova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Institut expertních služeb