Mind the Gap Brno

 

Projekt "Mind the Gap Brno: Integrace sociálně vyloučené mládeže ohrožené rizikovým chováním"

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007493

Termíny realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Místo realizace: Brno

Projekt je zaměřen na potřeby sociálně vyloučených osob ve věku 15 - 26 let žijících v Brně, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním. Nabízí sociální služby zaměřené na snižování negativních důsledků rizikového chování pro tuto cílovou skupinu, především v oblasti závislostí a rizikového trávení volného času.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je osobám z cílové skupiny pomoct k překonání problémů spojených s jejich sociálním vyloučením, a to především v oblasti rizikového chování spojeného s projevy rozvoje závislostí a rizikového životního stylu. S osobami se bude pracovat na rozvoji životního stylu přijatelného jak pro ně, tak pro společnost a celkově tak zvýší šance účastníků projektu pro zvládnutí hrozeb sociálního vyloučení, jimž jsou vystaveni.

Hlavní cíl se rozpadá do dílčích cílů:

1) zvýšit motivaci klientů k osobnostnímu rozvoji  

2) nacvičit s účastníky projektu kompetence potřebné pro posílení orientace ve společnosti včetně znovuotevření osobních, sociálních a profesních perspektiv

3) posílit připravenost účastníků projektu zvládat reálné požadavky společnosti a trhu práce a finanční a právní rizika spojená se samostatným fungováním ve společnosti

 

Projekt se sestává z těchto klíčových aktivit

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – sociální regionální služba, která podporuje klienty v překonání problémů spojených s rizikovým chováním a jejím sociálním vyloučením
  • evaluace - změření dopadů služby na cílovou skupinu a sociálně vyloučenou lokalitu a dále pak vyhodnocení efektivity a účelnosti realizovaných opatření

 

Projekt podpoří tyto změny

Kapacitní změnou je navýšení počtu klientů v programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Brně z původních 20 klientů na 40. Geograficky dojde k rozšíření služby na oblast Medlánek, Králova Pole a Řečkovic. Tím bude služba na území města Brna dostupnější větší části cílové skupiny a bude schopna zachytit větší počet osob, které by jinak mohly skončit díky svému rizikovému chování v konfliktu se zákonem. Projekt během svého trvání zachytí dle stanovených indikátorů celkem až 200 osob.

Sociální změnou bude postupné oslabování návyků, které u cílové skupiny vlivem sociálního vyloučení vznikají, opuštění představy, že prostředí "ulice" je životním standardem, a příklon klientů služby k běžným občanským hodnotám a životnímu modelu. U klientů dojde k těmto konkrétním změnám:

  • uvědomění si své společenské hodnoty a objevení svých silných stránek
  • znovuotevření či otevření osobních, sociálních a profesních perspektiv
  • pochopení významu legálního způsobu života pro budoucnost svou i svých blízkých
  • posílení orientace ve společnosti a jejím institucionálním a zákonném prostředí
  • rozvinutí znalostí, kompetencí a návyků potřebných pro úspěšné čelení životní zátěži, běžnou komunikaci a interakci s okolím apod.
  • obnova sociálních vztahů a způsobů nekonfliktní komunikace v rámci společnosti

 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Romana Vašátková
Tel.: +420 778 477 279
E-mail: vasatkova@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.
Institut expertních služeb