Prevence relapsu

Praktický kurz zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Prevence relapsu v kontextu návykového chování


 • Termín kurzu:19.4.2018 - 20.4.2018
 • Čas začátku:09:00
 • Místo konání:Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno
 • Délka kurzu:16 hodin
 • Cena kurzu:2 600 Kč
 • Kapacita:15 míst
 • Volných:1 míst
 • Akreditace MPSV:2015/0765-PC/SP/VP/PP
 • Cílové skupiny:Akreditace MPSV pro - sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů) ; pracovníci v řídící funkci.

Charakteristika kurzu

Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet jim a zlepšit své sociální dovednosti v případě jejich zvládání). 

Účastníci vzdělávacího programu budou znát teoretický rámec přístupu prevence relapsu, seznámí se se základními teoriemi, metodami a technikami, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují a jejich aplikacemi pro práci se závislými. V rámci workshopů si účastníci vyzkouší konkrétní postupy a intervence, při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi, využívané při této metodě. Program je koncipován hodně prakticky, je doplněn řadou cvičení, založený na sdílení praktických zkušeností.

Osnova

 • Seznámení s tématem, harmonogram obsahové struktury
 • Úvod do problematiky
 • Teoretická východiska prevence relapsu – základ teorie tohoto přístupu a základní
  pojmy
 • Techniky a metody prevence relapsu
 • Aplikace prevence relapsu do praxe
 • Prevence relapsu v praxi – práce s relapsem

 

 Lektoři kurzu

Mgr. Jana Olejníčková Ph.D. 

Speciální pedagožka, lektorka a terapeutka, pracuje v Doléčovacím centru a v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti P-centrum Olomouc. Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého obor: Speciální pedagogika.


Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann 
foto_edmund.jpg

Psycholog, psychoterapeut, lektor a vedoucí Doléčovacího centra a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti (P centrum Olomouc). Od r. 2012 má soukromou psychologickou praxi. Absolvent studia jednooborové psychologie FF UP v Olomouci a studia pedagogiky na Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, absolvent sebezkušenostního výcviku SUR (Pražský psychoterapeutický institut) a Výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii akreditovaného u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, extérní učitel v oboru pedagogická psychologie a odborný lektor o.s. Hnutí GO!.