Kompletní seznam kurzů

Níže naleznete seznam všech kurzů Vzdělávacího centra I.E.S., které máme připraveny k realizaci. Pokud byste měli zájem o kurz, který v naší nabídce nenaleznete, prosím kontaktujte nás, rádi pro vás takový kurz ve spolupráci s našimi lektory připravíme.

 (Soubor s anotacemi ke stažení zde)

 

KURZY KRIZOVÉ INTERVENCE

 • Krizová intervence (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Krizová intervence v praxi (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Specifická témata krizové intervence - Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8h, akreditace MPSV, MŠMT)

  

KURZY ZAMĚŘENÉ NA TERAPEUTICKOU A PORADENSKOU ČINNOST

 • Motivační rozhovory a práce s klientem na změně – BASIC, FOCUS, SPECIAL (celkem 60h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky motivačních rozhovorů (16h, akreditace MPSV)
 • Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty (16 h, akreditace MPSV)
 • Základy sociálního poradenství I, II (16h + 16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Poradenské dovednosti I, II (16h + 16h, bez akreditace MPSV)
 • Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Techniky mediace v případové práci (16h, akreditace MPSV)
 • Úvod do systemické práce s páry a s rodinami (8h, akreditace MPSV)
 • Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty” (16h, akreditace MPSV)
 • Tvořivé postupy zaměřené na řešení v poradenské praxi (16h, akreditace MPSV)
 • Umění rozhovoru v socioterapeutické práci (16h, akreditace MPSV)
 • Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci (8h, bez akreditace MPSV)
 • Kontrakt a individuální plánování (16h, akreditace MPSV)
 • Case management v sociální práci (16h, akreditace MPSV )
 • Zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese (15h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Prevence relapsu v kontextu návykového chování (16h, akreditace MPSV)
 • V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích (16h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky poruch příjmu potravy (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Možnosti práce s klientem s duální diagnózou (16h, bez akreditace)
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých (16h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Žena a drogová závislost - problematika gender (15h, akreditace MPSV)
 • Metody práce se seniory a jejich využití v praxi (16h, bez akreditace MPSV)
 • Přístup zaměřený na člověka v kontextu individuálního plánování sociální služby při práci se seniory – uvedení do problematiky (8h, bez akreditace MPSV)
 • Komplexní přístup k člověku se zaměřením na zjišťování specifických potřeb u uživatelů sociální služby (8h, bez akreditace MPSV)
 • Práce ve věznicích a péče o klienta po propuštění (postpenintenciární péče) (8h, bez akreditace MPSV)
 • Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Rodinné právo, sociální zabezpečení, zaměstnanost a trh práce (16h, akreditace MPSV)
 • Zdravotní a právní minimum pro pracovníky v drogových službách (15h, bez akreditace MPSV)
 • Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Využití internetu v drogovém poradenství (8h, akreditace MPSV)
 • Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství (akreditace MPSV)
 • Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách (v akreditačním řízení u MPS)

EXPRESIVNÍ TERAPIE:

 • Využití dramaterapie v pomáhajících profesích (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích (24h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • POHYBOVÁ TERAPIE pro pracovníky pomáhajících profesí (20 h, akreditace MPSV)
 • Teoretické základy a praktický náhled do muzikoterapie  (20h, akreditace MPSV)
 • Základy arteterapie v pomáhajících profesích (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Sandplaying – využití herního pískoviště v diagnostice a poradenství s dětmi i dospělými (akreditace MŠMT)
 • Využití základních divadelních principů dramaterapie při práci s dětmi a mládeží (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Možnosti a přístupy pohybové terapie při práci s klienty (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Základy muzikoterapie v pomáhajících profesích (8h, akreditace MPSV, MŠMT)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA LÁTKOVÉ I NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

 • Základy drogové problematiky (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Prevence drogových závislostí (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Alkoholismus - problematika kombinované závislosti (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy (6h, akreditace MPSV)
 • Pervitin a jeho specifika (8h, neakreditovaný)
 • Heroin a jeho specifika (8h, neakreditovaný)
 • Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách (48h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Taneční drogy (8h, neakreditovaný kurz)

 

KURZY PRO PEDAGOGY, METODIKY PREVENCE A PRACOVNÍKY NZDM

 • Úvod do první pomoci při šikanování (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Tvorba zážitkových školních preventivních programů (8h, akreditace MŠMT)
 • Řešení problémů v třídním kolektivu (8h, akreditace MŠMT)
 • Jak předcházet konfliktním situacím ve třídě a jak je zvládnout (16h, akreditace MŠMT)
 • Práce s motivací učitele a žáka (16h, akreditace MŠMT)
 • Individualizace a diferenciace žáků v procesu učení (8h, akreditace MŠMT)
 • Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I, II, III (16h+18+16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Týmové dovednosti aneb stmelování školního kolektivu (24h, akreditace MŠMT)
 • Chci, aby mne práce učitele bavila (40h, akreditace MŠMT)
 • Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Předškolní dítě s ADHD a jeho rozvoj prostřednictvím výchovy a psychomotorických cvičení (akreditace MŠMT)
 • Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání alkoholu (akreditace MŠMT)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MANAGEMENT ORGANIZACÍ

 • Manažerská komunikace - vedení týmů, motivace, koučink (24h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Manažerská komunikace I. (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Manažerská komunikace II. (8h, v akreditačním řízení u MPSV, akreditace MŠMT)
 • Základy pracovně-právní problematiky a finančního řízení organizace v sociální sféře (16h, akreditace MPSV)
 • PR a marketing pro NNO (16h, akreditace MPSV)
 • Úvod do standardů kvality sociální práce (8h, akreditace MPSV)
 • Přiznání k dani z příjmu u NNO (8h-16h, bez akreditace)
 • Vedení účetnictví a účetní závěrka v příkladech pro NNO (8h-16h, bez akreditace)
 • Základy personalistiky pro pracovníky v organizacích sociálních služeb (akreditace MPSV)

 

KURZY SPECIFICKÉ

 • Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb (24h, akreditace MPSV)
 • Základy speciální sebeobrany – specializační nástavba (8h, akreditace MPSV)
 • Teambuilding - vedení a budování pracovních týmů v sociální práci (24h, akreditace MPSV)
 • Prevence syndromu vyhoření (15h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Týmová práce a syndrom vyhoření (15h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Sebereflexe jako účinný nástroj pomáhajícího pracovníka (24h, akreditace MPSV)
 • Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích (8h, akreditace MPSV, MŠMT )
 • Základy time managementu v pomáhajících profesích (8h, akreditace MPSV, MŠMT )
 • Úvod do problematiky prezentačních dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (8h, akreditace MPSV)
 • Základy první pomoci (16h, bez akreditace)
 • Trénink paměti v kontextu sociální práce (16h, akreditace MPSV)
 • Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory (akreditace MPSV, MV)

 

KURZY DLOUHODOBÉ A KVALIFIKAČNÍ

 • Kvalifikační multidisciplinární kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na adiktologii (200h, akreditace MPSV)
 • Multidisciplinární kurz pro sociální pracovníky se zaměřením na adiktologie (200h, akreditace MPSV)