Lektoři

Jméno Popis
Ing. Jan Bartošek

Absolvent specializačního studia Dramaterapie na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde doposud působí jako externí lektor, absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – např. Blanka Kolínová, George Ball, Sue Jennings.

V letech 2000-2010 pracoval jako terapeut a vedoucí terapeutické komunity Podcestný mlýn u Dačic. 

V současnosti zastává post místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR. Stále se aktivně věnuje amatérskému divadlu, které je jeho velkým koníčkem. 

Bc. Martin Boxan

Ředitel Institutu expertních služeb ve Společnosti Podané ruce o.p.s., projektový manager, kouč a supervizor.

Vystudoval FSS MU v Brně v oborech psychologie/sociální politika a sociální práce. Absolvent komplexního programu Systemická supervize a koučování v Institutu Hermés. V letech 2003 – 2008 se věnoval sociální práci s osobami ohroženými závislostmi a lidmi bez domova. Na současné pozici působí od roku 2008.

Profesně se zaměřuje především na organizační rozvoj, projektový management a systemické přístupy v koučinku, supervizi a poradenství. 

Mgr. Štěpán Borkovec

Vystudoval jednooborovou psychologii a absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Hypnotické a nehypnotické komunikační strategické psychoterapii. Pracoval jako terapeut v komunitě Sejřek a v současnosti provozuje soukromou psychoterapeutitckou praxi v Brně.

Ing. Mgr. Vendula Běláčková Ph.D.

Absolventka doktorského studia v oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. V průběhu studia se specializovala na ekonomické souvislosti drogové problematiky – analýza nelegálních drogových trhů, společenské náklady užívání návykových látek, hodnocení efektivnosti drogové politiky a jejích služeb. Akademický rok 2008/2009 strávila jako visiting research scholar na Floridské státní univerzitě.

Absolventka oboru Adiktologie na 1. LF UK v Praze a oboru Mediální studia na FSV UK. V letech 2003 až 2006 spolupracovala jako novinářka s Hospodářskými novinami a dalšími tituly.

Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Klinice adiktologie 1. LF UK v Praze. Koordinuje národní a mezinárodní výzkumné projekty s tematikou ekonomických souvislostí drogové politiky, trhu s konopím a nových psychoaktivních látek.

David Bezdomnikov

Vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje Společnosti Podané ruce o.p.s. , kde působí již od roku 2006.  Člen pracovních skupin komunitního plánování ve městech Prostějov, Olomouc a Zábřeh (skupiny věnující se problematice návykového chování, prevence, sociálního vyloučení, atd.) i na krajské úrovni, člen Komise prevence kriminality ve městě Zábřeh. Dlouhodobě se zabývá lektorováním preventivních besed ve školách a školením metodiků prevence. Ve své lektorské činnosti se věnuje všem druhům návykového chování a metodickému vedení sociálních služeb.

Mgr. Milada Blatná

Lektorka má dlouholetou praxi odborné personalistky v příspěvkové organizaci. Od roku 2003 je členkou RESPE (Regionálního sdružení brněnských personalistů). Je manažerkou komunitního vzdělávacího projektu Informovaný senior.

Má mnohaleté lektorské zkušenosti, aktivně se podílí na občanské výchově a vzdělávání. Zabývá se problematikou age managementu.

Mgr. Miroslava Čepová

Vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obor Informační studia a knihovnictví. Pracovala jako terénní sociální pracovník ve Společenství Romů na Moravě, Magistrátu města Brna, jako vedoucí sociální pracovník a koordinátor pro Jihomoravský kraj v o.p.s. Romodrom, kde vedla tým sociálních pracovníků a nyní pracuje jako kurátorka pro mladistvé na Úřadu městské části Brno Sever.

Mgr. Jakub Černý

Psycholog, případový pracovník a lektor. Pracuje ve Společnosti Podané ruce o.p.s. a internetovému poradenství se věnuje od r. 2007. Studoval na FSS MU jednooborovou psychologii (klinická psychologie, diagnostika, psychoterapie, psychologický výzkum). Je doktorandem FSS MU v oboru Sociální psychologie. V současné době absolvuje komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČPS, ČLS JEP. Je lektorem kurzu „praktický kurz internetového poradenství“ pro studenty psychologie a psychoterapie (FSS MU).

Mgr. Simona Čubáková

Metodička sociální práce na úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Zlínského kraje. Věnuje se konzultační a poradenské činnosti zaměřené na sociálně-právní ochranu dětí a multidisciplinární spolupráci. Vystudovala obor andragogika s sociální práce na UP v Olomouci.

Od roku 1995 přednáší a lektoruje pro pracovníky státních i nestátních organizací. Působí jako facilitátorka případových konferencí, kde sociální síť rodiny a rodina samotná společně hledá východisko z aktuálně nepříznivé situace. V rámci posilování rodičovských kompetencí klientů za pomoci videa figuruje jako tzv. videotrenérka interakcí. 

Mgr. Dana Dlouhá

Absolventka Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních studií –  obor Sociální páce a Pedagogické fakulty – obor Speciální andragogika. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s.

Ing. Pavla Dvořáková

Ing. Pavla Dvořáková. Auditorka společnosti AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., kde již 10 let audituje a přezkoumává převážně neziskové organizace. Je absolventkou fakulty řízení Vysoké školy ekonomické. Svoji profesní praxi začínala jako programátor analytik účetního softwaru, věnovala se plánování a ekonomické analýze. Poté vyučovala na obchodní akademii účetnictví a výpočetní techniku. Po návratu do podnikové praxe působila na pozici hlavní účetní a ekonom v obchodních společnostech. Od složení auditorské zkoušky působí ve firmě AUDIT – DANĚ, spol. s r. o. v Brně.

(Na portétu Luca Pacioli, známý jako zakladatel účetnictví.)

PhDr. Štěpánka Čtrnáctá

Vystudovala FF UK v Praze, obor sociální práce. Pracuje jako psychoterapeut, vede Poradnu pro rodiče v o.s. SANANIM. Již 20 let se zabývá protidrogovou politikou ČR.

Mgr. Michaela Fialová

Absolventka PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika – etopedie, adiktologie. Aktuálně studentka doktorského programu MU, PdF, obor speciální pedagogika, specializace adiktologie. V současné době působí jako lektorka primární prevence ve Společnosti Podané ruce, o.p.s. Působila v Republikovém centru vzdělávání poradenského Job clubu pro dlouhodobě nezaměstnané klienty v hmotné nouzi, dále jako lektorka administrativních kurzů pro klienty s psychiatrickým onemocněním a lektorka programů pro děti v pěstounské péči.

PhDr. Táňa Fikarová PhD.

Psychologickou praxi provozuji od roku 2010. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno.

Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky.

 

Mgr. Magda Frišaufová PhD.

Odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výukové a výzkumné činnosti se zabývá kritickou sociální prací, participativními přístupy, tématy spojenými s genderem, užíváním drog, bezdomovectvím a sociálním bydlením. Pracovala jako sociální pracovnice v terénních programech v Brně a Blansku a v Poradenském centru v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s. Kromě sociální práce vystudovala také obor politická sociologie na Universitě v Dalarně ve Švédsku a absolvovala roční stáž na univerzitě ve švédském Lundu. 

Mgr. Libor Graclík

Psychoterapeut, speciální pedagog, arteterapeut a lektor. Absolvent PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika a PdF JČU obor Arteterapeut, absolvent psychoterapeutického výcviku SUR a řady dalších kurzů.

Pracoval jako zástupce vedoucího Drogových služeb ve vězení, Společnosti Podané ruce, o.s. Působil jako odborný vychovatel Diagnostického ústavu pro mládež, ve středisku Help me. Je předsedou občanského sdružení Educatio, vedoucím vzdělávacího centra Jednotao, vedoucím terapeutiské kavárny, externím pedagogem PdF MU v Brně, ACOR FF MU Brno, Arte ateliérů, lektorem Institutu expertních služeb, Společnosti Podané ruce. Od roku 2012 lektor kurzů Ergoterapie.

PhDr. Markéta Greplová

Absolventka jednooborové psychologie na FF UP a sociální práce na CMTF UP v Olomouci. Ve své praxi se věnuje především terapeutické a poradenské práci s klienty, zaměřené na osobní rozvoj, včetně karierového poradenství a zvládání dluhové situace; dále pak personálnímu poradenství pro organizace a supervizím na všech úrovních. Jako lektorka přednáší v řadě akreditovaných kurzů a výcvikových seminářů. 

Ing. Veronika Hilská

Lektorka a konzultantka v oblasti lidských zdrojů, dramaterapie a zážitkové pedagogiky od r. 1999, instruktorka teambuildingových kurzů, lektorka kurzů soft skills zaměřených zejména na komunikaci, vedení týmu a diagnostiku, typologii osobnosti,  práci se stresem, obchodní dovednosti. Instruktorka a lektorka Prázdninové školy Lipnice.

V letech 2005 – 2009 absolvovala 1. Mezinárodní výcvik dramaterapie v ČR pod vedením Fay Prendergast PhD. a Dr. Sue Jennings, akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací. Je členkou Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR).

Mgr. Roman Hloušek

Poradenský a terapeutický pracovník, case manager a lektor. Absolvent FSS a PdF Masarykovy univerzity v Brně (obor sociální politika a sociální práce, obor speciální pedagogika). Pracoval přes 9 let na pozici vedoucího terénního programu zaměřeného na terciární prevenci užívání nealkoholových drog.

Od roku 2008 je poradenským pracovníkem internetové porady a kontaktním pracovníkem v prostředí tanečních parties Společnosti Podané ruce o.p.s.

Přednáší na PdF a FSS Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Bohunka Horská

Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Zabývá se supervizí, absolvovala 240 hodinový výcvik pro supervizory v pomáhajících profesích v ASSP Bratislava (člen ANSE), jehož je členem. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci – internetové poradenství pro pomáhající profese. Posledních deset let profesního života je konzultantkou linky důvěry Modrá linka, v posledních šesti letech její vedoucí. 

PaedDr. Lubomír Holzer

Speciální pedagog, muzikoterapeut, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista etc.) učitel, organizátor, hybatel a novátor.

Vytvořil vlastní hudební styl a muzikoterapeutickou metodu, které dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. 

Robert Hořava

Vedoucí NZDM v Brně a v Blansku, kontaktní a poradenský pracovník, streetworker, lektor programů specicifické prevence. Psychoterapeut, regionální zástupce Společnosti Podané ruce o.p.s. Člen komise prevence kriminality města Blanska, člen komunitního plánování sociálních služeb v Blansku a Boskovicích. Absolvent komplexního psychoterapeutického výcviku “Solution Focus”, Dalet o.s. 

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

Psycholog, akreditovaný terapeut, supervizor a lektor. Odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. Ve svých lektorských aktivitách se zaměřuje především na krizovou intervenci a analýzy potřeb.

V minulosti absolvoval dlouhodobou stáž v Holandsku (v Utrechtu a Amsterdamu), zaměřenou na holandská zařízení pro uživatele drog.

JUDr. Adéla Hradilová

Pracuje jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně, kde se zaměřuje na mj. na problematiku sociálních služeb či na ochranu práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Věnuje se právnímu poradenství a case managementu ve Společnosti Podané ruce, o.p.s.

Ve své lektorské činnosti se zaměřuje na ochranu práv seniorů, ochranu práv dětí či právní souvislosti užívání návykových látek.

Mgr. Miroslav Charvát Ph.D.

Absolvent doktorského studia oboru klinická psychologie na FF UP v Olomouci, kde v současné době působí jako odborný asistent. Vyučuje metodologii psychologického výzkumu a experimentální psychologii.

Několik let působil ve Sdružení Podané Ruce, o. s., kde pracoval v terénních programech pro uživatele drog a jako psycholog v ambulanci se specializací na závislosti (nealkoholové drogy, gambling). Věnoval se vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni.

Participuje se na projektech a výzkumech z oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování. Podílí se na pořádání konferencí (Kvalitativní výzkum a metody ve vědách o člověku, PhD Existence). Rozsáhle publikuje. 

Mgr. Kateřina Ingrová

Lektorka a terapeutka. Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií získala v uprchlickém zařízení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologické poradně v Břeclavi a Fakultní nemocnici Brno, kde působí dosud. Ve své práci se dlouhodobě věnuje zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuje s FSpS MU.

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Vystudovala Zdravotně – sociální fakultu Jihočeské Univerzity, od roku 2005 působí na oddělení sociálně – právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí, věnuje se metodické a koncepční činnosti se zaměřením na případovou práci a vzdělávání. Dále spolupracuje v oblasti sociálního začleňování.

MUDr. Jakub Kazda

Absolvent všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již od počátku svého studia věnoval nemálo svého volného času urgentní medicíně a pravidelně se účastnil soutěží s touto tématikou. Své zkušenosti s urgentní medicínou uplatňuje při zajišťování první pomoci na sportovních a veřejných akcích, jako bylo například Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, nebo třeba účastí v zahraničních humanitárních projektech. Nyní se věnuje první pomoci na úrovni výuky veřejnosti a v oblasti urgentní medicíny vidí i svoji následující profesní budoucnost.

Mgr. Jana Kostínková Ph.D.

Psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi, dále pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, kde se věnuje především výuce praktických dovedností, psychoterapie a kvalitativní metodologie. Patří mezi zakládající členy Centra pro výzkum psychoterapie a aktivně se účastní mezinárodních konferencí Society for Psychotherapy Research, jejíž je také členem. Výzkumně zabývá zejména psychoterapeutickými výcviky, integrací v psychoterapii a kompetencemi psychoterapeutů. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Institutu pro skupinovou psychoterapii (INSTEP, 2013) a postgraduální výcvik v Emotional-focused therapy ​pod vedením Leslieho Greenberga ​(2015). Aktuálně je frekventantkou postgraduálního vzdělávání v Gestalt terapii (Gestalt Plus). 

Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Psychoterapeutka, arteterapeutka, poradenská pracovnice, zástupkyně vedoucího Terapeutické komunity Podcestný Mlýn, Společnosti Podané ruce o.p.s. Zaměřuje se na i individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii a motivační terapii. Absolventka VŠMU v Bratislavě obor Scénografie a oboru Psychologie a Arteterapie na PdF Jihočeské univerzity. Absolvovala řadu výcviků a vzdělávacích kurzů např. Výcvik Gestalt terapie, IGT Praha, Dlouhodobý výcvik motivačních rozhovorů vedený irskými odborníky Johna Lungberga a Thomase Larkina (manager UISC – Irish Goverment, development consultant, trainer). Pravidelná lektorská činnost od r. 2006. 

Mgr. David Krčmář

Specialista a instruktor na bezpečnostní taktiku, praktickou sebeobranu a použití zbraní civilního charakteru a zbraní palných. Držitel certifikátu Musado II. stupeň, držitel 5. technického stupně Karate-dó, lektor výcviků zaměřených na aplikace reálných sebeobranných technik a řešení krizových situací. Praktické zkušenosti získal během výcviku u Policie ČR, kde v minulosti působil 13 let na odboru vyšetřování trestné činnosti a dále u útvaru Zásahové jednotky Policie ČR JmK.

Absolvent oboru Rekreologie-pedagogika volného času UP Olomouc. Působí v oblasti vzdělávání bezpečnosti, ostrahy osob a majetku, detektivních služeb.

Mgr. Aleš Kuda

Lektor a terapeut, supervizor, odborný asistent Centra adiktologie na 1. lékařské fakultě UK Praha. Absolvent FF UK v oboru psychologie a pedagogika. Frekventant sebezkušenostního výcviku ve skupinové dynamické psychoterapii SUR, výcviku v supervizi ČIS a výcviku v rodinné terapii psychosomatických onemocnění. Člen Českého institutu pro supervizi a Společnosti rodinných a systemických terapeutů.

Bc. Lukáš Kudláček

Vedoucí centra Společnosti Podané ruce, lektor a sociální pracovník s praxí v oblasti nízkoprahových a terénních služeb s cílovými skupinami uživatelů návykových látek a ohrožené mládeže. Krom sociální práce se věnuje lektorování soft skills, komunikačních dovedností, programů zaměřených na práci s agresí, sebeobranu, sociální práci a interpersonální komunikaci pro neziskový i soukromý sektor.
Vystudoval FSS MU v Brně v oborech Mediální a komunikační studia a Sociální politika a sociální práce. Absolvoval řadu kurzů v oblastech komunikačních dovedností, sociální práce a projektového řízení.”

PhDr. Kamila Laudová

Lektorka, terapeutka a předsedkyně Asociace dramateapeutů ČR. Absolventka studia jednooborové psychologie na FF UK Praha, sebezkušenostního výcviku SUR a mezinárodního sebezkušenostního výcviku dramaterapie (SRET, Praha). V současnosti se zabývá lektorováním, dramaterapií, vede terapeutické skupiny dětí s dysfunkčních rodin, skupinové programy pro třídy zaměřené na podporu vztahů osobního rozvoje žáků v rámci skupiny a řešení šikany, dramaterapeuticky pracuje s uživateli s kombinovaným postižením.

Mgr. Klára Laušová Kazelleová

Pracuje jako nezávislá novinářka, konzultantka Public relations a lektorka komunikace pro české i zahraniční firmy, organizace a instituce (Česká pojišťovna a.s., AVE, s.r.o, Syngenta, a.s, Saab Group, s.r.o., Royal English School, Autocont CZ, a.s., THHK a.s., Medicover, s.r.o. Náchodská nemocnice, Sdružení Podané ruce, o.s., Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR, Fakulta sociálních studií Brno). Od roku 2011 učí na MBA Business Institutu v Praze. Jako manažerka má mnoholeté zkušenosti s Public relations, komunikací s novináři a veřejností.

Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně a je absolventka Personal Develpment&Leadership tréninku pod vedením Michaela Fuchse v Londýně. V letech 2007 ‐ 2009 získala výcviky v poradenských a manažerských dovednostech, zvládání konfliktů a agresivity. V roce 2012 absolvovala trénink v základech koučování při Koučink centru v Praze. Od roku 2011 vstoupila do čtyřletého mezinárodního výcvikového programu s akreditací i pro oblast zdravotnictví ‐ psychoterapie zaměřená na člověka PCA (Client‐Centered Psychotherapy, Carl Rogers).

 

Mgr. Petra Ličková

Pracuje jako sociální pracovnice v Terapeutickém centru Společnosti Podané ruce o.s. Specializuje se na problematiku gamblingu, síťovací aktivity a terénní práce se zaměřením na monitorování aktuální situace v oblasti herního průmyslu, dluhové poradenství a lektorskou činnost.

Mgr.et Mgr. Věra Linhartová
Odborná poradkyně Poradny Anabell a lektorka Centra Anabell z. s., Brno, pedagožka a výzkumná pracovnice v oboru speciální pedagogika. Zaměřuje se na přímou práci s klienty, poradenství, telefonickou krizovou intervenci, internetové poradenství, vedení skupin, vedení zážitkových vzdělávacích seminářů a workshopů nejen s tématikou poruch příjmu potravy. Absolventka PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika – etopedie, aktuálně studentka FSS Mu Brno – obor Psychoterapeutická studia a frekventantka gestalt psychoterapeutického výcviku.
Mgr. Markéta Lukáčová

Sociální pracovnice, terapeutka, supervizorka, vedoucí Kontaktního centra a vedoucí terénních programů o. s. Prostor, Kolín. Absolventka UP Olomouc, obor pedagogika – sociální práce, kombinované studium. Frekventantka Výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii. Šestileté zkušenosti se semináři a kurzy.

Mgr. Lenka Malíková

Absolvovala FSS MU v Brně v oboru speciální pedagogika. Od roku 2000  pracuje jako psycholožka ve Středisku výchovné péče Help Me, kde se věnuje práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami, individuální a skupinové poradenské a terapeutické práci. Spolupracuje s Etopedickou poradnou, v rámci individuální práce s klienty OSPOD, dále spolupracuje s kurátory při další péči o klienty. 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Psycholožka a lektorka kurzů zaměřených na děti se syndromem ADHD. Dlouhodobě se věnuje poradenství pro rodiče dětí s vývojovými problémy, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se podílí na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny. Pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně jako psycholožka a metodička služeb pro neúplné a doplněné rodiny. Je absolventkou MU, FSS, obor vývojová psychologie. 

Mgr. Ondřej Mikauš

Absolvoval obor psychologie na FSS MU v Brně. Dlouhodobě se věnuje práci s jednotlivci i skupinami, a to v oblasti vzdělávání, seberozvoje a psychoterapie. V současné době působí jako individuální a rodinný terapeut a lektor. Při své práci vychází zejména z koncepce Gestalt-terapie a snahy o integraci a tvořivé propojení různých přístupů.  

Významnou část jeho profesní dráhy tvoří práce s dětmi a dospívajícími, kde se snaží o využívání metod založených na hře.

PhDr. Monika Miklošková

Pracuje jako sociální poradce, terapeut, terénní sociální pracovník i jako lektor vzdělávacích a tréninkových programů pro rodiče i pracovníky s dětmi.

Zúčastňuje se vědeckovýzkumných úloh v oblasti sociální práce s rodinou, působí jako vysokoškolský pedagog na VŠ sv. Alžběty v Bratislavě.

Je školitelem a metodikem koordinátorem FGC na Slovensku, vede vzdělávací a tréninkové aktivity pro podporu implementace FGC do procesu práce s rodinou pro pracovníky samosprávy i státní správy na Slovensku.

Bc. Ondřej Mikulášek
Terénní sociální pracovník a psychoterapeut. Je absolventem oboru sociální práce ne FF UP. Má výcvik v systemické psychoterapii Umění terapie a v kontaktní práci. V sociálních službách působí od roku 2002. Pracoval jako terénní pracovník s lidmi bez domova ve Zlíně a Olomouci, dále jako vedoucí kontaktního centra a terénních programů v Přerově, jako kurátor pro dospělé na Magistrátu města Zlína a jako psychoterapeut s lidmi s nelátkovou závislostí v Centru komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji ve Společnosti Podané ruce o.p.s. Od roku 2010 působí jako psychoterapeut ve Středisku sekundární prevence a léčby závislostí ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V současnosti působí jako vedoucí Streetwork Zlín ONYX o.p.s. Podílel se na školení v herním prostředí v krátké intervenci pro hazardní hráče.
 
Ve své práci se zaměřuje především na různé formy terénní práce – s lidmi bez domova, s uživateli drog, s lidmi ve výkonu trestu –  a na práci s klienty v jejich přirozeném prostředí a dále na postmoderní přístupy v psychoterapii.
MUDr. Pavel Mošťák

Psychiatr, primář akutní psychiatrie a ředitel Psychiatrické nemocnice Brno-Černovice.

Disponuje více než patnáctiletou praxí v oblasti adiktologie, je členem ČLK, Psychiatrické společnosti a SNN ČLS JEP.

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a supervizor, má soukromou praxi v Brně. Je členem koordinačního týmu skupiny Narativ, která rozvíjí kolaborativní a dialogickou praxi v ČR. Má za sebou více než desetiletou praxi v sociálních službách, stál u rozvoje case managementu v neziskové organizaci Podané ruce.

Vystudoval sociální práci v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně, doktorát v sociální psychologii získal na FSS MU v Brně. Absolvoval studijní pobyt v Houston Galveston Institute u dr. Harlene Anderson a komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. Věnuje se lektorské činnosti a publikuje.

Mgr. Marek Nerud

Od roku 2006 působí jako vedoucí oddělení prevence a humanitních činností na Krajském úřadu Jihočeského kraje, souběžně vykonává funkci krajského protidrogového koordinátora. Metodik plánování sociálních služeb, certifikátor odborné způsobilosti služeb dle Standardů RVKPP. Od roku 1998 působí v oblasti koordinace protidrogové politiky, sociální práce, plánování sociálních služeb apod. Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích.

Michaela Nešporová

Certifikovaná trenérka paměti, lektorka kurzů zaměřených na děti se syndromem ADHD, volnočasových aktivit pro seniory a rodiny s dětmi, cvičitelka pohybových her, cvičitelka Zdravotní tělesné výchovy, instruktorka Seniorfitnes a lektorka rakouského programu LIMA zaměřeného na trénink paměti a psychomotoriky. Lektorka vzdělávacích programů pro práci se seniory A – KLAS, Spokojený senior.

Tomáš Nevrkla

Kontaktní centrum Vídeňská (Brno),  Společnost Podané ruce o.p.s. Absolvent sebezkušenostního výcviku a tříletého tréninku školitelů v oblasti: “Motivační rozhovory a základy supervize” (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem).

Mgr. Jana Olejníčková Ph.D.

Speciální pedagožka, lektorka a terapeutka, pracuje v Doléčovacím centru a v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti P-centrum Olomouc. Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého obor: Speciální pedagogika.

Mgr. Šárka Oplatková

Absolvovala FSS MU v Brně v oborech psychologie/mediální studia. V letech 2007 – 2010 spolupracovala s personální firmou MotivP jako psycholožka/lektorka (Assessment centra, Development centra, školení, teambuildingy). Od roku 2010 pracuje jako psycholožka ve Středisku výchovné péče Help Me, kde se věnuje práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodina, individuální i skupinové poradenské a terapeutické práci. Spolupracovala s Probační mediační službou jako vedoucí skupiny pro mladistvé pachatele násilných trestných činů. Jako lektorka se věnuje především tématům komunikace, školí učitele, sociální pracovníky, ale i firemní komunikaci, práci s klientem apod. Externě vyučuje na FSS MU.

Mgr. Hana Oravcová

Lektorka, supervizorka, sociální pracovnice, arteterapeutka. Koordinátorka programu Sociální asistence a poradenství a náhradní rodinné péče pro STŘED, z. ú. Třebíč. Absolventka Jihočeské univerzity, TF v oboru Etika v sociální práci, Psychologie v sociální práci a PF v oboru Arteterapie. Absolventka komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dalet Olomouc.

Mgr. Iva Pellarová

Speciální pedagožka, lektorka, supervizorka a sociální pracovnice. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor Speciální pedagogika – učitelství. Externě přednášela romštinu a romistiku na PdF v Plzni. Je členkou Sekce pro výchovu k lidským právům, Rady vlády pro lidská práva. Problematice romského etnika se věnuje od r. 1986. Metodicky vede několik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

MScR. Lucie Lefnerová

Psycholožka a poradkyně centra Anabell.

Mgr. Radka Pešlová

Absolventka Právnické fakulty MU v Brně, obor právo sociálního zabezpečení a Panevropské vysoké školy, obor právo. Právnička a vedoucí Poradny NRZP (Národní rady osob se zdravotním postižením ČR) pro Jihomoravský kraj do roku 2013. Nyní vyučuje na Karlově Univerzitě a externě spolupracuje s organizacemi věnující se pečujícím osobám. Téměř deset let působila ve státní správě na Odboru státní sociální podpory MMB jako specialistka dávek.  

Ve své lektorské činnosti se zaměřuje na oblast sociálního zabezpečení a dávkového systému, sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, správního řádu a právní způsobilosti, důchodové a sociální reformy, sociální služby z právního pojetí a propojování práva se sociální oblastí atd. 

Bc. Radka Pindryčová

Radka Pindryčová pracuje od roku 1993 jako sociální pracovník oddělení péče o děti Úřadu městské části Brno-Královo Pole, na této pozici setrvává doposud.

V sociální oblasti působí od roku 1981, kdy absolvovala po gymnáziu Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, kde také nastoupila na místo pracovnice sociálního odboru, péče o seniory. Její práce v oblasti sociální byla přerušena pouze péčí o vlastní děti. Hned poté začala pracovat na Úřadu MČ Brno-Královo Pole.

Svoje zaměstnání má stejně ráda jako na počátku své profese, ráda pracuje se studenty, kterým se snaží  předávat svoje zkušenosti. 

Mgr. Alžběta Podškubková

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta – obor speciální pedagogika – dramaterapie. Nyní pracuje v Centru prevence ve Společnosti Podané ruce, o. p. s. v roli zástupce vedoucího a jako lektor primární prevence. Vedle celé řady absolvovaných kurzů je v nynější době absolventkou kognitivně – behaviorální výcviku.

Mgr. Peter Porubský

Vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj dosavadní profesní život věnoval oblasti sociální péče, neziskovému sektoru a prevenci rizikového chování. Souběžně se studiem pracoval tři roky jako konzultant Dětské linky záchrany – slovenské obdoby Linky bezpečí. V Praze žije od roku 2003. Působil jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývající se péči o soby ohrožené drogovou závislostí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Linky bezpečí.

Mgr. Jolana Prušková

Pracuje v organizaci Rozum a Cit jako vedoucí poradensko – terapeutických služeb. Od roku 2008 facilituje případové konference zejména v oblasti náhradní rodinné péče, lektoruje vzdělávání facilitátorů, poskytuje následné supervize. Dále se věnuje rodinné terapii, supervizím a lektorské činnosti. 

Mgr. Margita Rácová

Vystudovala Univerzitu Konstantina Filozofa v Nitře, obor sociální práce se zaměřením na romské společenství. Následně pracovala jako sociální pedagožka v neziskovém sektoru, v Muzeu romské kultury jako kurátorka a terénní sociální pracovnice ve Společenství Romů na Moravě. Momentálně pracuje ve společnosti Trialog, kde funguje jako asistentka pro pěstounské rodiny. Externě spolupracuje s Katedrou sociální pedagogiky PF MU Brno. 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Odborná asistentka katedry Adiktologie 1. LF UK, vrchní odborná ředitelka o.s. SANANIM, psychoterapeutka dynamicky orientované psychoterapie, lektorka výcviku SUR, akreditovaná supervizorka ČIS.

Pravidelně přednáší pro studenty, pedagogy i sociální pracovníky. Absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika.

Mgr. Monika Růžičková

Poradenská psycholožka, terapeutka a lektorka odborných seminářů sdružení Anabell, Brno. Absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně, obor psychologie – tělesná výchova. Frekventantka Výcviku v Systemické rodinné terapii, kurzu práce s tělem v psychoterapii, atd.

Mgr. Pavel Říčan

Vystudoval sociologii v Praze. Několik let pracoval s mladými lidmi z ulice na faře v Křešíně. V letech 1996 – 2014 působil ve FOKUSu Vysočina na různých pozicích: jako vedoucí chráněné dílny, sociální pracovník, vedoucí střediska, odborný ředitel a vedoucí rehabilitace. Od května 2014 je ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Zajímá ho účinnost služeb, možnosti zotavení z duševního onemocnění a propojování teoretických konceptů s praxí.

Mgr. et Mg. Aneta Habartová

Sociální pracovnice a metodička centra Anabell.

MUDr. David Skorunka Ph.D.

Psychiatr, psychoterapeut, rodinný terapeut.

Absolvent Lékařské fakulty, Karlovy Univerzity v Hradci Králové. Postgraduální studium v oboru sociální psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně, které v roce 2008 zakončil složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertace na téma Narativní přístup v psychoterapii; pohled klienta a terapeuta.

Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinické praxi se věnuje v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí, pobočkou o.s. Péče o duševní zdraví a působí zde též jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici.

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychoterapie a Psychosom. Člen international advisory board časopisu Contemporary Family Therapy. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie v Liberci; Institut Virginie Satirové), Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ Praha) a  pravidelně přednášel na  domácích a zahraničních odborných akcích.

Zajímá se o rodinnou terapii, využití systemické a narativní perspektivy v medicíně, zejména v psychiatrii, a o problematiku psychosomatické medicíny. Kromě profesních povinností a odborných zájmů má i zcela běžné lidské slabosti, z nichž lze publikovat například slabost pro rockovou hudbu, film a bezcílné potulování městem či krajinou. 

 

 

Mgr. Jolana Slabá

Daňový poradce ev.č.4843. Člen odborné sekce Komory daňových poradců pro daň z příjmů fyzických osob. Věnuji se dani z příjmů, dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jejich vzájemným souvislostem. Něco navíc – dlouholeté zkušenosti z oblasti zpracování mezd a personalistiky. 

Aktuálně pracuji ve společnosti Audit-daně spol. s r.o. v týmu Ing. Pavly Dvořákové.

Mgr. Štěpán Smolík Ph.D.

Absolvent studia jednooborové psychologie FF UK Praha a postgraduálního studia sociální psychologie tamtéž. Absolvent sebezkušenostního výcviku PCA Institut Praha a sebezkušenostního výcviku v dramaterapii (SRET, Praha). V současnosti se zabývá dramaterapií, psychologickým poradenstvím a lektorováním. Dramaterapeuticky pracuje zejména s dětmi s hyperaktivitou a poruchami chování a lidmi s mentálním postižením.

Mgr. Miroslav Snášel

Devět let přednášel metody sociální práce na VOŠs-Caritas v Olomouci. Tři roky žil ve Velké Británii, kde pracoval s lidmi s mentálním postižením.

V současné době působí jako lektor a terapeut. Využívá především poznatků z dlouhodobého akreditovaného výcviku v Přístupu zaměřeného na člověka a osobních zkušeností, které nabil při práci se studenty. Jako lektor dává přednost skupinovým aktivitám a zaměřuje se na interaktivní formy výuky.

V zájmu jeho pozornosti stojí práce s mladými lidmi, lidmi s mentálním postižením a seniory. Zaměřuje se na aplikaci vybraných metod sociální práce v praxi s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností a osobnostního potenciálu.

 

 

PhDr. Iva Součková

Psycholožka, poradce, somatický kouč, sociální pracovnice, lektor. Je absolventkou studia jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci.  Osm let se věnovala oblasti adiktologie, kde pracovala s uživateli návykových látek, s jejich rodiči a partnery – jak v aktivní fázi užívání, tak ve fázi rozhodování se o abstinenci a následně ve fázi abstinence a doléčování.

Pracuje pro soukromou firmu Institut psychologických služeb, s.r.o. v Olomouci v oblasti klinické psychologie a psychologie práce a organizace. Poskytuje psychologické poradenství v rámci Poradny katedry psychologie FF UP v Olomouci. V současné době je ve výcviku Somatic experiencing, který se zaměřuje na léčbu a uvolnění traumatu.

 Ve své praxi se zaměřuji na krizovou intervenci, práci s traumatem a psychoterapii. Dále se zajímá o biodynamickou psychologii, která klade důraz nejen na práci s psychikou, ale i na práci s tělem, energetickými bloky, které ovlivňují chování a cítění člověka. Zajímá se o propojení západního a východního myšlení, jejich teorií a systémů. 

Michal Stehlík

Člen Svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků, šéfredaktor celorepublikového časopisu Anonymních alkoholiků Cesta. Přednášková činnost na téma závislost a pomoc skrze 12ti Krokové programy Anonymních alkoholiků.

Robin Stria

Terénní sociální pracovník v organizaci IQ Roma servis o. s. Zaměřuje se na podporu romských rodin při jejich snaze o zlepšení životní situace. Působí rovněž jako koordinátor participativní skupiny lidí v bytové nouzi při Platformě pro sociální bydlení. Podílel se v uplynulém roce na facilitaci a organizaci Národních setkání lidí žijících v bytové nouzi a pomáhal s přípravou příspěvků na konsenzuální konferenci pořádané letos Ministerstvem práce a sociálních věcí

Mgr. Petra Stromská

Vystudovala obor sociální práce. Během posledního ročníku studia nastoupila do sdružení Práh v Brně na nově vytvořenou pozici case managera. Na této pozici funguje již rok. Spolu se svou kolegyní Mgr. Barborou Plochovou a celým sdružením Práh se snaží tuto službu modifikovat tak, aby co nejvíce naplňovala prvky case managementové práce, ale hlavně aby přinášela pokrok v péči o lidi s duševním onemocněním v Brně a celém Jihomoravském kraji. Autorka je navíc také dobrovolníkem v organizaci Bílý kruh bezpečí, kde působí od roku 2011. Další zkušenosti v oboru sociální práce nabrala během půlroční stáže v Dětských vesničkách s.o.s ve Španělsku, nebo při individuální práci s autistickým chlapcem.

MUDr. Jan Stuchlík

Předseda a odborný ředitel sdružení Fokus Mladá Boleslav. Psychiatr, který se od roku 1992 zabývá psychosociální rehabilitací dlouhodobě duševně nemocných. Založil a řídil jeden z prvních týmů využívající case management v ČR. 

Mgr. Klára Svozilová

Lektorka je sociální pracovnice a psychoterapeutka, vystudovala sociální práci a poradenství na UP Olomouc a na Ostravské univerzitě, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii – Umění pomáhat, komplexní výcvik v mediaci a řadu dalších odborných kurzů.

Má 9 let praxe v přímé práci s klienty, v současné době pracuje s lidmi bez domova a se zadluženými lidmi. Během působení v projektu „Vzestupná spirála – pomoc s dluhy“ iniciovala vznik svépomocné skupiny dlužníků v Olomouci. 

Ing. Jana Sladká Ševčíková PhDr.

Je vyškolenou inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV a účastní se inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociálních služeb ČR. Od roku 1997 absolvovala desítky kurzů a výcviků v oblasti zdravého životního stylu, sociální práce, psychologie a psychoterapie, práva a činnosti neziskového sektoru. Lektoruje oblasti zdravého životního stylu, psychologie, sociální práce, managementu a řízení NNO. Je zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell které se od roku 2002 věnuje osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. 12 let pracovala v České televizi jako vedoucí výroby, od roku 2002 působí již pouze v sociálních službách a neziskovém sektoru.

Petr Štach

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektor společnosti Učíme první pomoc.

Kristýna Štětinová , DiS.

Pracuje na pozici sociální pracovnice OSPOD ÚMČ Brno – Královo Pole. V sociální oblasti se pohybuje 10 let, posledních 8 let na současné pozici a v minulosti jako terénní sociální pracovnice v Rozkoši bez Rizika. Do problematiky práce na OSPOD měla možnost nahlédnout 
již v době studia na Vyšší odborné škole sociální v Brně, tehdy na Kotlářské ulici, formou cenných praxí právě na OSPOD.

Práci s rodinami se věnuje i prostřednictvím dalšího vzdělávání, kdy absolvovala mimo jiné výcvik facilitace případových konferencí. Kromě toho působí v Brně v multidisciplinárním Týmu pro mládež. Své znalosti získané studiem i praxí předává dále studentům vysokých a vyšších odborných škol. 

Petr Šturma, DiS.

Vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do Občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat problematice duševních onemocnění a kde působí doposud. Původně zde pracoval jako člen case managementového terénního týmu, nyní zastává funkci vedoucího tohoto týmu.

Mgr. Veronika Klempová

Absolvovala dlouhodobý integrativní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii (mindfulness psychotherapy), výcvik v Systemické supervizi a koučování,výcvik v Integrativní na tělo zaměřené psychoterapii.

Vystudovala sociální pedagogiku, teorii umění a kultury a poté sociální práci a politiku na fakultě Sociálních studií a dále na pedagogické a filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

V současnosti pracuje na pozici odborné ředitelky ve společnosti Renadi, o.p.s. se specializací na develompent managment organizace a 
zároveň působí stále i jako psychoterapeutka. 

 

Mgr. Olga Šustrová

Vedoucí Drogových služeb ve vězení a následné péče Společnosti Podané ruce, o.p.s.;  praxe s uživateli drog od roku 1993; speciální pedagog – etoped  (UP Olomouc 1999), terapeut (SUR 1996), taneční terapeut (tříletý výcvik TPT  byl realizován v Praze v letech 1997 – 1999 pod záštitou ADTA USA – American Dance Therapy Association, veden americkými lektorkami  Dr. Miriam Roskin Berger a Dr. Judith Bunney); frekventantka výcviku Koncentrativní pohybové terapie, SK.

Lucie Täuberová

4. ročník všeobecného lékařství LF MUNI, lektorka společnosti Učíme první pomoc.

Mgr. Jaroslav Vacek

Pedagogický, výzkumný, poradenský pracovník a odborný asistent Centra adiktologie PK, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Odborný vedoucí a manažer mezinárodních projektů, o.s. Chilli.org, Praha.

Mgr. Magdalena Valášková

Psycholožka a lektorka s 12letou zkušeností práce s klienty v rámci poradenství a terapie. Spoluvytvářela a lektorovala specializované kurzy a tréninky psychosociálních dovedností pro učitele a výchovné poradce, vedla skupinové programy pro třídy zaměřené na prevenci a řešení šikany. Lektorka kurzů soft skills zaměřených zejména na komunikaci, řešení konfliktů, problematiky vedení lidí, týmovou spolupráci, akademickou prokrastinaci a pod. Je členkou České společnosti pro gestalt terapii.

Mgr. Barbora Valková

Pracuje jako registrovaná klinická psycholožka na oddělení 23 PK FN Brno. Terapeuticky ukotvená v Gestalt modalitě. Zaměřuje se na diagnostiku a terapii pacientů trpících psychotickou poruchou. V rámci své práce vede studenty psychologie na odborných praxích. Přednáší studentům psychologie na FF a FSS.

Tim Sampey

The Personal Stuff

I tried illegal drugs for the first time when I was sixteen. By the time I was eighteen I had tried everything I could get my hands on. At nineteen I was physically addicted to opiates. It stayed that way until I was forty-three. My understanding of addiction goes deeper than the bone, it is written across my DNA. 

In 2004 I flew to Spain for a detox in a private hospital. On returning to London I became a client of my local treatment service at the Portobello Project, and from there went into residential rehabilitation for three months. My entry into the world of service user involvement was accidental and was to change my live and those of a great many others. For once in my life I was in the right time at the right place. I have been in recovery from January 2004 to date.

Why do I continue to do this, after all these years? The answer is simple. Because I can.

 

The Professional Stuff

I have had a variety of jobs over the years, from trial balance accountant to motorcycle courier, but the relevant stuff has happened in the past decade or so, often simultaneously, as you can see!

Service Manager for the SUDRG Weekend Social Club 2005 – 2012

Service User Coordinator for Kensington and Chelsea 2006 – 2012

Drugs Awareness Tutor at NCFE Level 2 for Westminster Adult Education Service 2006 -7

Part-time Service User Coordinator (London) for Addaction 2007

Volunteer Recovery Worker for Addaction (Brent) 2007

Chief Executive for Build on Belief 2012 onward

I have presented on a variety of subjects at the DDN National Service User Conference over the years. I have delivered presentations on peer-led services to many treatment providers, from CGL to CNWL NHS, and have spoken about partnership working for Blenheim at their fifty-year celebration held at the House of Lords.

I was a member of the External Expert Reference Group for Public Health England on the 2016-7 Drug Strategy, and regularly attend the All Party Parliamentary Group on Drugs, Justice and Alcohol.

 

Dr. Jiří Valnoha

Ředitel sekce sociálních služeb Prostor plus o.p.s., supervizor, kouč, metodický poradce, lektor, člen České asociace streetwork a několika pracovních skupin Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Působil téměř dvacet let ve Společnosti Podané Ruce o.p.s., kde vedl kontaktní služby Jihomoravského kraje. Účastnil se mnoho mezinárodních výzkumů a projektů v oblasti sociální práce.

 

Spolupracuje na “Systému včasného varování v ČR” v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR.

Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.

Psycholožka a terapeutka. Příležitostně učí na katedře psychologie FF UK, je členkou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Vystudovala FF UK, absolventka sbezkušenostního výcviku a tříletého tréninku školitelů v oblasti: “Motivační rozhovory a základy supervize” (vedeného irskými odborníky J. Lundbergem a T. Larkinem).

Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc.

Komunitní mediátorka, facilitátorka, supervizorka, terapeutka. Vystudovala právnickou fakultu v Bratislavě, pracovala v Centru právnickej pomoci a na Odboru mediace a prevence kriminality, MS SROV. Dlouhodobě se věnuje problematice domácího násilí, přednáší a vede workshopy na konferencích expresivních uměleckých terapií. Věnuje se využití neverbality v mediační praxi.

Bc. Jana Vávrová

Absolvovala obor Sociální politika a sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a program Metody aplikované sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako lektorka, trenérka a personální poradkyně. Lektorskou činností se systematicky zabývá od roku 2002. Od roku 2007 je certifikovanou trenérkou Situačního vedení®. Ve své trenérské a lektorské práci se zaměřuje na komunikační a obchodní dovednosti, manažerské dovednosti a témata spojená s oblastí personalistiky. Je spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení a od jejího vzniku v roce 2011 se aktivně podílí i na jejím rozvoji a realizaci.

Mgr. Alena Vávrová

Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiny v Praze. Sandplaying se naučila používat od Christine Stevens (Anglie) a Felicia Carroll (USA) – Gestalt terapeutický přístup a Madeleine De Little (Kanada) – přístup V. Satirové a je jejím každodenním oblíbeným nástrojem při práci s dětmi, dospělými i rodinami.

Mgr. Otakar Veselý

Koordinátor a vedoucí programu Hard&Smart zaměřující se na prostředí nočního života a zábavy. Projekt je propojen s evropskou sítí služeb Party+, která je v současné době jedním z klíčových prvků při zavádění standardů a inovací v tomto prostředí.  Má za sebou dlouholetou praxi jako terénní pracovník v Terénních programech v Brně (Společnost Podané ruce), participoval na projektu Safer party s Chilli.org a je “insider” v prostředí taneční scény, kde se 15 let pohybuje jako DJ a promotér.  

Vystudoval PdF MU, obor Sociální pedagogiky v Brně. Realizuje školení zaměřené na bezpečnější zábavu pro personál hudebních podniků a další související subjekty. Spolupracuje na realizaci programů zaměřených na společenskou zodpovědnost a vnitřní zaměstnaneckou politiku společnosti Heineken. 

Mgr. Jan Veselý, PhD.

Vedoucí Centra prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s., dramaterapeut, tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky a učitele, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně-vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava – obor pedagogika. Externí lektor na PdF UP Olomouc a PdF MU Brno. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence A.N.O. Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Účastník výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).

Mgr. Monika Vinklárková

Lektorka absolvovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc, obor Pedagogika – sociální­ práce. V letech 2008 – 2010 se věnovala sociální­ práci v domově pro osoby se zdravotní­m postižením­. Od roku 2010 působí na pozici terénní­ sociální­ pracovnice se zaměřením na dluhovou problematiku.

Tři roky vede v Olomouci dluhovou poradnu a přednáší problematiku finanční­ gramotnosti. Svézkušenosti zí­skala hlavně prostřednictví­m pří­mé práce se zadluženými lidmi.

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip.

Absolvent Teologické fakulty v Olomouci (obor vychovatelství), postgraduálního studia Drug Use and Addiction na J. M. University v Liverpoolu, výcviku v poradenství – Councelling Skills Greenwech College v Londýně a výcviku v systemické terapii.

V 90. letech patřil mezi hlavní zakladatele Sdružení Podané ruce, jehož byl poté i vrchním ředitelem. V současnosti zastává post Národního protidrogového koordinátora – je výkonný ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci národní protidrogové politiky, výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitel Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Dále je např. členem řídícího týmu EMCDDA, členem odborné Společnosti pro návykové nemoci JEP, lektor na FSS Masarykovy univerzity v Brně. 

Mgr. Vladislava Vondrová

Doktorská studentka sociální práce, odborná asistentka projektu Mladí svářeči a sociální pracovnice se šestiletou praxí s rizikovou mládeži v sociálně vyloučených lokalitách v Brně.

Ing. Radovan Voříšek

Absolvent Fakulty pedagogické (speciální pedagogika – etopedie), Fakulty stavební (pedagogika odborných předmětů) a Fakulty strojní. Absolvent výcviku psychosociální pomoci Umění pomáhat ISZ. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí jako vedoucí Centra poradenství, předtím jako vedoucí Oddělení prevence a nízkoprahových služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. Působil jako konzultant Ministerstva školství a Ministerstva pro boj s narkotiky v Afghánistánu a o totéž se pokouší i na Ukrajině. Lektor, terapeut, supervizor a certifikátor pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR. 

Mgr. Veronika Vymětalová

Lektorka kurzů v oblasti poradenství, krizové intervence, týmové spolupráce a osobnostního rozvoje. Supervizorka, odbornice na poradenství, členka České společnosti pro Gestalt terapii.

Absolventka sociální pedagogiky a poradenství na FF MU a PdF MU, komplexního psychoterapeutického výcvikového programu v Gestalt psychoterapii, výcviku v systemické terapii a koučování.

Mgr. Jana Vyskočilová
Lektorká má desetiletou zkušenost s vedením psychoterapeutických skupin. Pracovala v Psychiatrickém centru Praha jako psychoterapeutka, kde se věnovala skupinové a individuální kognitivně behaviorální terapii, psychodramatu a dramaterapii, asertivitě, relaxaci, apod. Je lektorkou a supervizorkou psychoterapeutických výcviků KBT, má zkušenosti v supervizi individuální, skupinové i supervizí v týmu, a to ve zdravotnických i sociálních zařízeních.
Mgr. Andrea Wernerová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFMU. Pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví na somatických odděleních Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a FN Motol, kde se věnovala zejména pacientům a jejich rodinám v krizových a náročných životních situacích, před a pooperačních stavech či v průběhu léčby závažnějších onemocnění.

V současnosti pracuje na Resocializačním a psychoterapeutickém oddělení a Detoxu v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, kde je její hlavní náplní práce skupinová a individuální psychoterapie a psychologická diagnostika.  

Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii dospělých a adolescentů.  Zaměřuje se převážně na léčbu neurotických, psychosomatických a osobnostních obtíží.

Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann

Psycholog, psychoterapeut, lektor a vedoucí Doléčovacího centra a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti (P centrum Olomouc). Od r. 2012 má soukromou psychologickou praxi. Absolvent studia jednooborové psychologie FF UP v Olomouci a studia pedagogiky na Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, absolvent sebezkušenostního výcviku SUR (Pražský psychoterapeutický institut) a Výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii akreditovaného u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, extérní učitel v oboru pedagogická psychologie a odborný lektor o.s. Hnutí GO!. 

PhDr. Pavla Doležalová, PhD

Psychoterapeutka a lektorka. Absolventka MU, Fakulty speciální pedagogiky. Má dlouholeté mezinárodní zkušenosti v oblasti závislostí. Absolvovala řadu výcvikových programů, např. v somatické a hlubinně orientované psychoterapii.

MUDr. Miroslava Zavřelová

Absolventka Lékařské fakulty UJEP v Brně, atestace z hygieny a epidemiologie.

Od r. 2000 působí jako asistentka Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity na Ústavu preventivního lékařství.

Mgr. Marcela Zvonařová

Zastává funkci vedoucí sociálního odboru Úřadu městské části Brno – Královo Pole. V sociální oblasti pracuje od roku 1991, a to na různých pozicích – sociální pracovnice péče o dítě, vedoucí oddělení a od roku 2005 jako vedoucí odboru. Podstatnou část své profesní kariery se zabývá sociálně-právní ochranou dětí. Rodinné problematice a ochraně dětí se věnuje i v rámci různých multidisciplinárních týmů působících ve městě Brně.

Zkušenosti získané praxí a studiem sociální práce (nástavbového studia) a sociální pedagogiky (vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně) předává i studentům vyšších odborných a vysokých škol. Jedná se zejména o workshopy, besedy, odborné stáže studentů a vedení jejich absolventských, bakalářských a diplomových prací.

Mgr. Jana Ženíšková

Sociální pracovnice, v přímé práci s klienty působí již 30 let. Významnou dobu profesního života strávila v drogových službách, a to v oblasti kontaktní práce, ambulantní léčby a ve věznicích.

Od roku 2011 pracuje v organizaci Amalthea, která stála na začátku rozšiřování případových a rodinných konferencí při práci s ohroženými rodinami s dětmi.

Mimo jiné vyučovala externě na Univerzitě Hradec Králové, působí jako lektor, supervizor a mediátor v oblasti rodinných sporů.

 

Mgr. Kateřina Martínková

Lektorka, supervizorka, koučka. Zakladatelka a prezidentka organizace Brno Connected, která se věnuje neformálnímu vzdělání, osobnímu rozvoji a podpoře dobrovolnictví na lokální i mezinárodní úrovni. Vystudovala magisterský program Učitelství AJ a FJ na PdF MU Brno. V letech 2017 – 2019 absolvovala výcvik Systemické supervize a koučování (500 hod výcviku, Hermés Institut, František Matuška). Má za sebou přes 100 hodin výcviku v Nenásilné komunikaci pod vedením Ondráše Přibyly. Jako lektorka spolupracuje s různými vzdělávacími organizacemi (Konsent, Dům zahraniční spolupráce, Prázdninová škola Lipnice, NVC Brno, ad.)  a ve své práci se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, lektorské dovednosti, týmovou spolupráci a seberozvoj. 

MUDr. Jan Richter

Lektor praktických seminářů první pomoci pro firmy, širokou veřejnost, pro studenty LF MUNI. Absolvent oboru Všeobecného lékařství Masarykovy univerzity, Lékařské fakulty.

Anna Hokynek

Věnuje se sociální práci, zajímá se o možnosti participace lidí využívajících sociální služby. Je aktivní v kolektivu KRISA – platforma pro sdílení zkušeností a rozšiřování diskurzu kritické sociální práce.

Mgr. Markéta Čtvrtečková

Absolventka Fakulty sociálních studií v oboru Sociální práce. Aktuálně se věnuje poradenské činnosti jako sociální pracovnice v Poradenském centru v Brně Společnosti Podané ruce o.p.s. Z předchozího zaměstnání má zkušenosti jako terénní sociální pracovnice s uživateli návykových látek. Externě se věnuje práci v projektu Street support, kde působí na pozici spojence participativní skupiny peer pracovníků v oblasti užívání drog.

Mgr. Markéta Geregová
Lada Hajdíková

Vystudovala genderová studia a sociální práci se zájmem o kritickou sociální práci. Nyní pracuje v organizaci Jako doma, kde spolupracuje se ženami bez domova a společně s nimi se učí participaci. Je frekventantkou psychoterapeutického systemického výcviku.

Kolektiv lektorů ze skupin Street Support a Zotavení
Jana Zouharová
Ladislav Fabián
Bc. Sylva Klašková

Matka 2 dětí (20 a 7 let) vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci – speciální pedagogiku. Její zájmovou skupinou jsou děti ve výchovných a diagnostických ústavech, nyní spolupracuje se Společností Podané ruce o.p.s. jako lektorka selektivních programů ve středisku výchovné péče Help me, členka skupiny Zotavení Brno a sociální pracovník v organizaci IQ Roma servis, jejíž náplní práce je spolupráce s rodinami z vyloučených lokalit.

Mgr. Markéta Klečková

Psycholožka, psychoterapeutka, sociální pracovnice, mediátorka a lektorka. Má za sebou více než desetiletou praxi v sociálních službách, vč. metodického vedení zavádění standardů kvality sociálních služeb. Zaměřuje se na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference. Spolupracuje s organizacemi IQ Roma servis, o.s., Práh jižní Morava, z.ú. (psycholog v týmu Podpora bydlení), Manželskou a rodinnou poradnou v Brně (individuální, párové a rodinné terapie, poradenství).

Vystudovala sociální a kulturní antropologii (Bc.) na FF ZČU v Plzni a psychologii (Mgr.) na FF MU v Brně, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (2012, ISZ Praha), výcvik v mediaci (2018, AMČR Praha) a řadu dalších kurzů.

 
Mgr. Šárka Kohoutková

Psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi. Pracovala 8 let v ambulantním programu Společnosti Podané ruce, o.p.s. Specializovala se na problematiku gamblingu, zvláště jeho on-line formy.

Absolventka psychoterapeutického výcviku v satiterapii, postragraduální výcviku v gestalt terapii, výcviku v komplexní krizové intervenci, vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu Možnosti dialogu a řady dalších odborných kurzů.  

Pracuje na lince důvěry, kde se specializuje na chatové poradenství.

Mgr. Marie Novotná

Poruchy

Bc. Kristina Čadeni, DiS.

Absolvovala bakalářské studium obor: Vzdělávání dospělých a na vyšší odborné škole, obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Má třináctiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním a neziskovém sektoru, krizových službách a telefonické krizové pomoci. Autorka a lektorka edukativních preventivních programů pro žáky a učitele na téma poruchy příjmu potravy. Působila na MPSV a spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání. V Kontaktním centru Anabell Brno pracuje jako vedoucí sociálních služeb

 

Mgr. Lucie Fráňová

Absolvovala magisterskou psychologii se zaměřením na školní psychologii na FSS MU. V současnosti působí jako lektorka programů primární prevence v Centru prevence ve společnosti Podané ruce o.p.s. a věnuje se práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi, jejich rodinami a odborníky v programu Vlastním směrem. Dále působí v Internetové poradně Katedry psychologie FSS. V minulosti pracovala v Centru pro rodinu a sociální péči, kde vedla programy pro hyperaktivní a neklidné děti a lektorovala kurzy pro rodiče a odborníky věnující se této tematice.

Mgr. Adéla Klingelová

Absolventka oborů Sociální práce, psychologie na FSS MU a Sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době pracuje jako lektorka v Centru prevence v Brně Společnosti Podané ruce, o.p.s. Zajímá se o problematiku online závislostí, sebepoškozování a agrese. 

Mgr. Martin Zupko
Jakub Lívanský, DiS.
Bc. Veronika Kandelová

V neziskovém sektoru a sociálních službách působí již od roku 2006, v organizaci IQ Roma servis, která se věnuje práci s romskou komunitou a sociálně vyloučenými obyvateli. Ve své praxi pedagogické a sociální pracovnice se zaměřuje na práci s mládeží a rodinami. Jejími hlavními tématy jsou inkluze ve vzdělávání a podpora ohrožených dětí a rodin. Dodnes aktivně organizuje a facilituje případové konference. V roce 2007 stála u formálního zrodu sociálních služeb organizace a v roli vedoucí týmů se věnuje managementu a kvalitě v sociálních službách. Od roku 2013 zastává roli zástupkyně ředitele pro klientské programy, spolupracuje s vedoucími služeb a zodpovídá za kvalitu práce a rozvoj pracovníků. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2009

Mgr. Sabina Maňková

Vystudovala obor Sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2012 pracovala jako sociální pracovnice SAS, v roce 2014 díky projektu MPSV byla proškolena v rodinných konferencích holandskou organizaci Eigen Kracht. V tomto projektu měla jako administrátorka na starost pilotní odzkoušení rodinných konferenci v Jihomoravském kraji a rodinné konference také začala školit. Na tuto činnost navázala v brněnské organizaci IQ Roma servis, kde v letech 2017 – 2019 působila jako odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, který v JMK rozvíjel rodinné, případové a interaktivní konference. Sabina je mimo to vyškolenou facilitátorkou případových a interaktivních konferenci, milovnicí akrobacie a hor.

 

Mgr. Lukáš Franc
Mgr. Adina Kleinová
Johana Břešťáková
Nela Mátlová

Sociální pedagožka, lektorka s mnohaletou zkušeností v práci s lidmi, mládeží i dětmi. 

Zkušenosti s prací s lidmi získala zejména činností v neziskové organizaci IQ Roma servis na pozici pedagožky, týmové vedoucí a koordinátorky evropských projektů, v dětské skupině i jako vedoucí dětských táborů. Zabývá se osobnostním rozvojem, komunikací, meditací, prací se stresem, emocemi, motivací a obecně hledáním cest, jak každý z nás může porozumět sobě i lidem, se kterými pracuje. 

 

Bc. Katarína Kotrasová
Denisa Plišťáková, DiS.

Odborná dluhová poradkyně a lektorka Společnosti Podané ruce.  Má bohaté zkušenosti z obchodní a právní oblasti, kde se setkává se zadlužeností klientů včetně exekucí a insolvencí. Od r. 2018 lektoruje jak pro veřejnost, tak i pro zaměstnance organizací, firem a  státní správy.