Mgr. Jan Veselý, PhD.

Lektor, supervizor, kouč, dramaterapeut, konzultant, poradce a tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky, učitele a rodiče, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně – vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. Má pětadvacetiletou praxi v pomáhajících profesích s přímou klientskou prací i s řízením sociální práce v neziskovém sektoru, poskytuje odborné sociální poradenství pro děti a mladistvé v oblasti závislostního chování a krizové intervence. Působí jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti práce s motivací, krizí, dramaterapie, poradenství v sociální práci, tvorby zážitkových preventivních programů a v problematice závislostí.

Poskytuje poradenskou a analytickou činnost v oblasti vědecké a klinické adiktologie. Je externím pedagogem PdF MU v Brně a Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc, certifikátorem pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR, je členem AK MPSV pro oblast vzdělávání v oblasti sociálních služeb. Je ředitelem společnosti PREV education. 15 let působil jako vedoucí Centra prevence Společnosti Podané ruce a metodicky ho vedl. 

Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava – obor pedagogika. Aktivně se pohybuje v oblasti divadla, dramaterapie a dramaterapeutického,  vzdělávání. Je jedním ze zakladatelů profesní Asociace Dramaterapeutů ČR, Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Absolvent dlouhodobého výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).