Chcete kvalitu nebo efektivitu? (aneb Kvalita a efektivita v sociálních službách)


Kurz je primárně určený pro vedoucí pracovníky v sociálních službách. Případně pro sociálního pracovníka, který program absolvuje společně se svým nadřízeným. 

 

Kurz přináší téma spojené s hodnocením významu a dopadu poskytované sociální služby, zabývá se otázkami vlivu sociální služby na klienta, na změnu v prostředí, ve kterém služba působí, na zadavatele i poskytovatele; naučí účastníky přemýšlet o hospodárnosti služby v souvislosti s aktuálními požadavky na její ekonomiku (hospodárnost, účelnost, výkonnost). Účastník kurzu si osvojí základy k práci na souvislostech mezi cíli služby, cíli spolupráce s uživatelem a kritérii standardu č. 15, který na každém poskytovateli vyžaduje průběžnou kontrolu a hodnocení toho, jak služba naplňuje své poslání, zásady, cíle a osobní cíle uživatelů, kterým je určena.

 

Struktura programu:

  • Definice efektivity a kvality v sociálních službách, zákonné souvislosti (zejména efektivita ve smyslu propojení mezi přáními, potřebami a očekáváními klienta, nabídkou služby a vlastním obsahem služby; a dále efektivita ve smyslu personálního a finančního zajištění služby. Kvalita ve smyslu ZSS a vyhlášky k ZSS.
  • Standard č. 15 podle vyhlášky k zákonu č. 108/2006 Sb. Rozbor kritéria č. 15a): povinnost poskytovatele průběžně kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.
  • 4 základní veličiny efektivity – vliv, účel, výkon, účinnost. Rozbor jednotlivých veličin efektivity: vlivu, účelu, účinnosti a výkonu.
  • Měření efektivity. Seznámení s technikami měření efektivity, a to jak z kvantitativního hlediska (sledování výkonu sociální služby v rozličných souvislostech – počty úvazků služby, rozpočet služby z pohledu nákladů i výnosů služby, počet intervencí/kontaktů/lůžek apod.), tak kvalitativního hlediska (například Dotazník k měření kvality života klienta při vstupu do služby a při výstupu z ní, jiné formy a metody evaluace aj.).
  • Techniky pro zjišťování efektivity – praktická část, nácvik (z předem připravené fiktivní klientské dokumentace a z fiktivních ekonomicko- provozních výstupů služby)