Kompletní seznam kurzů

Níže naleznete seznam všech kurzů Institutu expertních služeb, které máme připraveny k realizaci. Pokud byste měli zájem o kurz, který v naší nabídce nenaleznete, prosím kontaktujte nás, rádi pro vás takový kurz ve spolupráci s našimi lektory připravíme.

 

KURZY KRIZOVÉ INTERVENCE

 • Krizová intervence (16h a 20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Krizová intervence v praxi (16h a 20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Úvod do telefonické krizové intervence (16h, akreditace MPSV)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA TERAPEUTICKOU A PORADENSKOU ČINNOST

 • Motivační rozhovory I. (základní dovednosti) 16h, akreditace MPSV
 • Motivační rozhovory II. (principy motivačních rozhovorů), 16h, akreditace MPSV
 • Motivační rozhovory III. (trénink dovedností, kazuistický seminář) 16h, akreditace MPSV
 • Motivační rozhovory a práce s klientem na změně – BASIC, FOCUS, SPECIAL (celkem 60h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky motivačních rozhovorů (16h, akreditace MPSV)
 • Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty (16 h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Motivace klienta sociální služby (8h, akreditace MPSV)
 • Základy sociálního poradenství I, II (16h + 16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Techniky mediace v případové práci (16h, bez akreditace MPSV)
 • Úvod do systemické práce s páry a s rodinami (8h, akreditace MPSV)
 • Možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty” (16h, akreditace MPSV)
 • Tvořivé postupy zaměřené na řešení v poradenské praxi (16h, bez akreditace)
 • Umění rozhovoru v socioterapeutické práci (16h, bez akreditace MPSV)
 • Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Komunikace s klienty se závislostí  (8h, akreditace MPSV)
 • Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práci (8h, bez akreditace MPSV)
 • Kontrakt a individuální plánování (16h, akreditace MPSV)
 • Individuální plánování sociální služby (8h, akreditace MPSV)
 • Case management v sociální práci (16h, akreditace MPSV )
 • Případové a rodinné konference – setkání klienta, rodiny a odborníků (16h, akreditace MPSV)
 • Aktuální trendy v případové práci a case managementu (8h, akreditace MPSV)
 • Hranice práce s klientem (8h, akreditace MPSV),
 • Etická reflexe – základní nástroj sociální práce (16h, akreditace MPSV)
 • Etické otázky doprovázení v náhradní rodinné péči (8h, v akreditačním řízení MPSV),
 • Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese (15h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Prevence relapsu v kontextu návykového chování (16h, akreditace MPSV)
 • V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích (16h, akreditace MPSV)
 • Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta (8h, v akreditačním řízení MPSV)
 • Úvod do problematiky poruch příjmu potravy (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Možnosti práce s klientem s duální diagnózou (16h, bez akreditace)
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých (16h, akreditace MPSV)
 • Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí a mladistvých (16h, akreditace MPSV)
 • Práce s traumatem u dětí a dospělých (v akreditačním řízení MPSV)
 • Základy etopedie a její využití v sociální práci (16h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Žena a drogová závislost – problematika gender (16h, akreditace MPSV)
 • Metody práce se seniory a jejich využití v praxi (16h, bez akreditace MPSV)
 • Přístup zaměřený na člověka v kontextu individuálního plánování sociální služby při práci se seniory – uvedení do problematiky (8h, bez akreditace MPSV)
 • Komplexní přístup k člověku se zaměřením na zjišťování specifických potřeb u uživatelů sociální služby (8h, bez akreditace MPSV)
 • Práce ve věznicích a péče o klienta po propuštění (postpenintenciární péče) (8h, bez akreditace MPSV)
 • Etnická specifika Romů, metody a techniky práce s nimi (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Sociálně – právní minimum (16h, akreditace MPSV)
 • Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Využití internetu v drogovém poradenství (8h, bez akreditace MPSV)
 • Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství (akreditace MPSV)
 • Přístup zaměřený na řešení v praxi (16h, akreditace MPSV)
 • Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí  (8h, akreditace MPSV)
 • Terénní práce v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy pro pracovníky poradenských a terénních služeb (8h, akreditace MPSV)
 • Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu (akreditace MPSV, MŠMT)
 • Představení psychologického směru M. H. Ericksona pro poradenské pracovníky (16h, akreditace MPSV)
 • Představení základních konceptů gestalt terapie využitelných v pomáhajících profesích (16h, akreditace MPSV)
 • Úvod do transakční analýzy pro poradenské pracovníky (16h, akreditace MPSV)

 

EXPRESIVNÍ TERAPIE:

 • Využití dramaterapie v pomáhajících profesích (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Využití dramaterapie v pomáhajících profesích II. (20h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích (24h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • POHYBOVÁ TERAPIE pro pracovníky pomáhajících profesí (20 h, akreditace MPSV)
 • Teoretické základy a praktický náhled do muzikoterapie  (20h, bez akreditace)
 • Základy arteterapie v pomáhajících profesích (16h, akreditace MŠMT)
 • Sandplaying – využití herního pískoviště v diagnostice a poradenství s dětmi i dospělými (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Sandplaying II. (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Využití základních divadelních principů dramaterapie při práci s dětmi a mládeží (8h, akreditace MŠMT)
 • Možnosti a přístupy pohybové terapie při práci s klienty (8h, akreditace MŠMT)
 • Možnosti využití muzikoterapeutických metod ve školní praxi (8h, akreditace  MŠMT)
 • Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách (8h, akreditace MPSV)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA LÁTKOVÉ I NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

 • Základy drogové problematiky (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Prevence drogových závislostí (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Alkoholismus – problematika kombinované závislosti (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy (6h, akreditace MPSV)
 • Pervitin a jeho specifika (8h, neakreditovaný)
 • Heroin a jeho specifika (8h, neakreditovaný)
 • Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách (48h, akreditace MPSV)
 • Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Gambling v praxi (8h, akreditace MPSV)
 • Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí (v akreditačním řízení MPSV)
 • Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu (akreditace MPSV, MŠMT)
 • Taneční drogy (8h, neakreditovaný kurz)
 • Úvod do problematiky nových syntetických drog (8h, akreditace MPSV)
 • Sitting – základy práce s uživateli psychedelik (připravuje se k akreditaci u MPSV)

 

KURZY PRO PEDAGOGY, METODIKY PREVENCE A PRACOVNÍKY NZDM

 • Úvod do první pomoci při šikanování (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Tvorba zážitkových preventivních programů (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Řešení problémů v třídním kolektivu (8h, akreditace MŠMT)
 • Jak předcházet konfliktním situacím ve třídě a jak je zvládnout (16h, akreditace MŠMT)
 • Jak na on-line závislosti u dětí a mladistvých (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Prevence kouření na základních školách (8h, akreditace MŠMT)
 • Specifická prevence pro nízkoprahové programy (8h, akreditace MPSV)
 • Efektivní výchova a komunikace v rodinách (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Základy etopedie a její využití v sociální práci (16h, akreditace MPSV)
 • Práce s motivací učitele a žáka (16h, akreditace MŠMT)
 • Individualizace a diferenciace žáků v procesu učení (8h, akreditace MŠMT)
 • Teorie a praxe zážitkové pedagogiky I, II, III (16h+18+16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Týmové dovednosti aneb stmelování školního kolektivu (24h, akreditace MŠMT)
 • Chci, aby mne práce učitele bavila (40h, akreditace MŠMT)
 • Základy sociálně právní problematiky při práci s dětmi a mládeží (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Předškolní dítě s ADHD a jeho rozvoj prostřednictvím výchovy a psychomotorických cvičení (akreditace MŠMT)
 • Problematika ADHD u dětí ve školním věku (v akreditačním řízení)
 • Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání alkoholu (akreditace MŠMT)
 • Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu (akreditace MPSV, MŠMT)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MANAGEMENT ORGANIZACÍ

 • Manažerská komunikace – vedení týmů, motivace, koučink (24h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Leadership I. (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Leadership II. (8h, v akreditačním řízení u MPSV, akreditace MŠMT)
 • Inspekce kvality a jak se na ně připravit (8h, akreditace MPSV)
 • Přiznání k dani z příjmu u NNO (8h-16h, bez akreditace)
 • Vedení účetnictví a účetní závěrka v příkladech pro NNO (8h-16h, bez akreditace)
 • Základy personalistiky pro pracovníky v organizacích sociálních služeb (akreditace MPSV)
 • Teambuilding – vedení a budování pracovních týmů v sociální práci (24h, akreditace MŠMT)

 

KURZY ZAMĚŘENÉ NA MĚKKÉ DOVEDNOSTI

 • Prevence syndromu vyhoření (16h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Využití metody focusingu v pomáhajících profesích (16h, akreditace MPSV)
 • Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích (8h, akreditace MPSV, MŠMT )
 • Stress management (v akreditačním řízení MPSV)
 • Základy time managementu v pomáhajících profesích (8h, akreditace MPSV, MŠMT )
 • Efektivní zpětná vazba (8h, v akreditačním řízení MPSV)
 • Úvod do problematiky prezentačních dovedností pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (8h, akreditace MPSV)
 • Základy nenásilné komunikace (16h, akreditace MPSV)
 • Manipulace a jak se proti ní bránit (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Zvládání konfliktů v pracovním týmu (8h, akreditace MPSV, MŠMT)
 • Trénink paměti v kontextu sociální práce (16h, akreditace MPSV, MŠMT)

 

KURZY SPECIFICKÉ

 • Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb (24h, bez akreditace)
 • Základy speciální sebeobrany – specializační nástavba (8h, bez akreditace )
 • Základy první pomoci (4h, bez akreditace)
 • Vzdělávací kurz pro protidrogové koordinátory (akreditace MV)
 • Základní výcvik v recovery koučování (150h, bez akreditace)
 • Podpora terénní práce u bezdomovců v oblasti požární ochrany (3h, bez akreditace)

 

PŘEDNÁŠKY PRO FIRMY

 • Alkohol a drogy na pracovišti
 • Online závislosti
 • Šikana na pracovišti
 • Zvládání agrese
 • Krizová intervence
 • Zvládání stresu
 • Požární bezpečnost
 • Sebeobrana
 • Gambling a další