Etická reflexe – základní nástroj sociální práce


Kurz se zabývá etickými otázkami v různých oblastech sociální práce. Cílem je podnítit proces reflexe sociálního pracovníka, jeho uvažování v souvislostech a otevřít nejširší prostor pro hledání odpovědi na základní etickou otázku “co je dobrý život”. Rozvíjí dovednosti sociálního pracovníka v oblasti reflexe ideových a hodnotových motivů a postojů vlastních i klientových. Posiluje schopnost orientovat se v kontextu klientova života, ale také v systému, v němž se pohybuje sám sociální pracovník. Rozpoznávat eticky náročné situace a dilemata a aktivně je řešit.
Kurz propojuje teoretickou část, která se zabývá základními etickými pozicemi s částí praktickou, zaměřenou na rozvoj potřebných dovedností. Obě části využívají jako teoretické pozadí Etický kodex sociálního pracovníka.

 

Struktura programu:

Teoretická východiska aplikace etiky v sociálních službách. Co je etika? Co je základní etická otázka v sociální práci? Základní etické pozice – Kantova etika, utilitarismus, etika ctností, křesťanská etika. 

Vztah jako nástroj práce s člověkem. Co to je pomáhající vztah? Jaká jsou jeho specifika? Nuance pojmů láska x přátelství x partnerství. Dilemata spojená se vztahem: moc x bezmoc, podpora x kontrola.

Kontext sociální práce a jeho etické aspekty. Systém stát x komunita x klient: role sociálního pracovníka a napětí mezi naplňováním očekávání. Různé kontexty SP – systém sociálně-právní ochrany dítěte, systém sociálně-zdravotní, systém komunitní… Etické principy: loajalita, spolupráce a týmovost, respekt a důvěra

Sociální systém a spravedlnost. Co je spravedlnost? Je sociální politika státu spravedlivá? Jsou spravedlivé instituce státu? Má si člověk pomoc zasloužit nebo je to samozřejmost?

Etika a morálka. Individuální a sociální etika. Etické principy: subsidiarita, solidarita           

Reflexe vlastní praxe – práce s konkrétními případy uchazečů. Co v daném případě dělám, proč to dělám, a proč dělám právě to, co dělám? Kdo všechno v případu figuruje a jaké zájmy prezentuje? Co je dobré pro klienta? V čem pociťuji náročnost případu? Jaké je jeho řešení?