Inovativní metody sociální práce s osobami závislými či ohroženými závislostí a síťování – PRAHA


Kurz představí vybrané inovativní metody pro práci s uživateli drog a závislými. Bude zahrnovat zejména dvě části: metody vedoucí k empowerementu a metody vedoucí k zotavení.

V první části se účastníci dozví podrobnosti o metodách, které podporují schopnost lidí rozhodovat o svých životech a o způsobu, jak se stát v roli sociálního pracovníka spojencem těch, kteří hledají pomoc.

Ve druhé části budou účastníci seznámeni s konceptem zotavení, zejména ve vztahu k problematice závislostí. Následně se budou moci zážitkovou formou dozvědět víc o třech metodách, které zotavení podporují: Harm reduction psychoterapie, Na řešení orientované poradenství a Recovery koučování.

V obou částech kurzu budou nabízeny různé formy a nástroje síťování, které musí jít ruku v ruce s rozvojem nových metod.

Účast na kurzu je bezplatná a účastníkům bude po dobu konání zdarma poskytnuto občerstvení. Těm, kteří nebydlí v místě konání nabízíme možnost zajištění bezplatného ubytování (tuto informaci nám prosím sdělte v poznámce k přihlášce, případně e-mailem na ies@podaneruce.cz nejpozději 14 dnů před konáním kurzu). 

 

Tento pilotní běh kurzu je připravený a realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035, na základě Smlouvy o tvorbě Metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Projekt je realizován Úřadem vlády České republiky, Odborem protidrogové politiky za podpory Operačního programu Zaměstnanost.