Motivace klienta sociálních služeb


Práce s motivací klientů je klíčovým aspektem práce v sociálních službách. Cílem kurzu je rozvoj specifických kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, a to v oblasti motivace. Kurz je zaměřen na základní otázky a témata motivace klienta a na způsoby, jak s ní pracovat, na práci s reflexí, na práci s vlastní a klientovou motivací v průběhu spolupráce a jejího využití k naplnění cílů služby. Účastníci si osvojí návody a doporučení pro práci s motivací i demotivací klienta, seznámí se s jednotlivými přístupy, osvojí si umění motivovat klienty s respektem k jejich individuálnímu životního příběhu a jejich motivačním zdrojům. Účastníci budou mít možnost trénovat řešení konkrétních případů v rámci modelových situací a případových studií.

Osnova programu:
• Motivovaný/nemotivovaný klient. Rozdíl mezi motivovaným a nemotivovaným klientem (kongnitivní, emocionální a volní aspekty, atributy klient/pracovník).
• Já a motivace. Sebereflexe vlastní motivace – nedokončené věty.
• Teorie motivace. Seznámení se se základními pojmy (motiv, motivace, motivátor), zdroje motivace (potřeby, zájmy, hodnoty, ideály, návyky). Motivace vnější a vnitřní. Motivace vs. manipulace.
• Práce s cíli. Pozitivně formulované, SMART, 4E, karteziánské otázky.
• Nácvik empatické reakce. Nácvik “já” reakce. Pozitivní/negativní motivace. Změna – zisky a ztráty.
• Motivační typy. 4 motivační typy dle Plamínka – test, seznámení, kazuistika aplikace do praxe.
• Motivační rozhovory – motivační intrevence. Přístup orientovaný na úkoly. Motivační terapie – využití v práci s klientem (cyklus změny, principy, strategie, FRAMES, stadia, brzdy…).
• Modelování – “motivační laboratoř”. Cvičení v rolích – klient, pracovník, pozorovatel.