Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorem Ladislavem Ptáčkem


 

Kurz je vhodný pro absolventy kurzu Motivační rozhovory II.  (akreditované pod názvem Úvod do problematiky motivačních rozhovorů), případně pro ty, kteří se již s touto metodou setkali, znají její principy a tímto způsobem pracují. Podmínkou účasti na kurzu není absolvování předchozího kurzu Motivační rozhovory II. (základní dovednosti).

Cílem kurzu je zdokonalit a prohloubit techniku Motivačních rozhovorů založenou na zkušenostech irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE – Irish Government, development consultant, trainer). Jde o předání rozšiřujících informací a tréninku metody motivačních rozhovorů na podkladě kazuistik lektora a frekventantů.

Program bude zaměřený na práci s kazuistikami jednotlivých frekventantů, zpětnou vazbu, supervizi. Kurz je oproti jiným kurzům více intenzivní. Jednotlivá cvičení vyžadují větší míru osobního zapojení, schopnost sebereflexe a vzájemného respektu vůči ostatním ve skupině a skupinovým tématům.  Kurz je zaměřený prakticky a sebezkušenostně. Při osvojování technik motivačních rozhovorů převládají metody nácviku technik ve dvojicích či menších skupinkách či nácvik řešení obtížných situací, které čerpají právě z praxe účastníků i lektorky. Po každém nácviku pod supervizí lektora, následuje diskuze s účastníky a zpětná vazba.