ZRUŠENO Návazný vstupní kurz pro nové pracovníky ve službách SPR (podrobný úvod do systému služeb)


Termín 11. 10. – 12. 10. 2022 pro nízký zájem zrušen. Nový termín zatím v jednání. Děkujeme za pochopení.

 

Jedná se o návazný vstupní kurz pro nové zaměstnance Společnosti Podané ruce, o.p.s., kteří pracují ve službách s klienty.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Přehled poskytovaných služeb v oblasti závislostí.

Cílem vzdělávacího programu je získání základní orientace a přehled v problematice drogových závislostí a poskytujících adiktologických služeb.

Představeny budou služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, harm reduction, programů snižování negativních důsledků rizikového chování pro děti a mládež, duševního zdraví, následné péče a dalších specifických programů. Jde o služby, které poskytují klientům ohrožených závislostí nebo závislým na návykových látkách podporu formou ambulantní, terénní nebo pobytové pomoci. Probrané budou jednotlivé typy služeb, jejich zaměření, poslání, cílové skupiny a možnosti poskytované pomoci.

Účastníci získají ucelený pohled na adiktologické služby poskytující pomoc klientům v obtížné životní situaci v jakékoliv fázi závislostí (počínaje příležitostnými uživateli a experimentátory až po problémové uživatele drog). Lekce byly vytvořeny tak, aby vyhověly účastníkům setkávajícím se s různými negativními projevy a dopady závislostního chování.

Kurz je určen novým pracovníkům SPR, o.p.s. ve službách, kteří pracují s klienty.