Návazný vstupní kurz – Přehled poskytovaných služeb v oblasti závislostí (pro pracovníky ve službách)


Jedná se o návazný vstupní kurz pro nové zaměstnance Společnosti Podané ruce, o.p.s., kteří pracují ve službách s klienty.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Přehled poskytovaných služeb v oblasti závislostí.

Cílem vzdělávacího programu je získání základní orientace a přehled v problematice drogových závislostí a poskytujících adiktologických službách. Představeny budou služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, harm reduction, programů snižování negativních důsledků rizikového chování pro děti a mládež, duševního zdraví, následné péče a dalších specifických programů. Jde o služby, které poskytují klientům ohrožených závislostí nebo závislým na návykových látkách podporu formou ambulantní, terénní nebo pobytové pomoci. Probrané budou jednotlivé typy služeb, jejich zaměření, poslání, cílové skupiny a možnosti poskytované pomoci. Účastníci získají ucelený pohled na adiktologické služby poskytující pomoc klientům v obtížné životní situaci v jakékoliv fázi závislostí (počínaje příležitostnými uživateli a experimentátory až po problém. uživatele drog). Lekce byly vytvořeny tak, aby vyhověly účastníkům setkávajícím se s různými sociálně – patologickými jevy, kteří potřebují především základní, tematické informace a ucelený přehled o této problematice. Kurz je určen novým pracovníkům SPR, o.p.s. ve službách, kteří pracují s klienty.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.