Představení základních divadelních principů v dramaterapii


Cílem vzdělávacího programu je stručné seznámení účastníků se základních teoretickými informacemi o dramaterapii a vymezení tohoto oboru. Účastnící získají přehled o základních metodách a technikách dramaterapie po teoretické i praktické stránce a dalších možnostech, jak využít těchto přístupů při práci s klienty. Cílem je ukázat, jak je prožívání vlastního těla a proces sebepoznání důležitý a jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit, jak u sebe tak u klienta. V kurzu budou představené praktické ukázky technik, které vedou k redukci tenze, rozvoji empatie, kreativity a k tělesné aktivaci u klienta – práce s neverbálními projevy emocí, intimní prostorem a s vlastním sebepoznáním. Dále budou představené základní techniky a metody dramaterapeutické práce ve skupině či se skupinou. Cílem kurzu není terapie a sebezkušenost. Program je zaměřen na rozvoj vlastních dovedností v oblasti výchovně-terapeutické práce a uplatňování divadelních metod v nich. Zprostředkování prožitků, které dramaterapie přináší. Kurz může posloužit jako stručné úvodní seznámení s oborem dramaterapie pro zaměstnance v pomáhajících profesích (sociálních službách, školství či lékařství), osoby pečující o osobu blízkou ale také pro veškeré zájemce o danou problematiku.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.