ZRUŠENO Prevence drogových závislostí


Vzdělávací program si klade za cíl podat základní a ucelené informace a přehled o možnostech drogové prevence. Je určen pracovníkům, kteří pracují s dětmi a mládeží, jejichž specifika práce přednostně nejsou orientované na drogovou problematiku. 

Vzdělávací program seznámí účastníky se závislostmi, jejich příčinami a přinese přehled nejužívanějších drog. Rovněž obeznámí s účinky drog, zdravotními riziky s tím spojenými, novými trendy a metodami práce s klienty na drogovém poli. Předá základní informace o první pomoci intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek. Účastníci vzdělávacího programu získají taky přehled o službách drogové prevence a léčby.

Lekce byly vytvořeny tak, aby vyhověly účastníkům setkávajícím se s různými sociálně – patologickými jevy, kteří potřebují především základní, tematické informace a nácvik praktických dovedností  potřebných pro kontakt a práci s mladými lidmi, kteří mají problémy s užíváním drog, nebo jsou přímo ovlivněni jejich účinkem.

Osnova programu:

  • Úvod do problematiky. Bio – psycho – socio – spirituální model závislosti. Základní pojmy a názvosloví.
  • Metody práce s dětmi a mládeží v tématu „Závislosti. Prevence prožitkovými metodami, interaktivní programy. Jak řešit případy s návykovými látkami.
  • Kanabisové drogy – účinky, příčiny podceňování užívání u mládeže, kasuistika
  • Přehled služeb drogové prevence a léčby. Základní členění a definice primární, sekundární, terciární prevence, léčba, kontakty.
  • Včasná intervence. Možnosti a postupy, jejich účinnost, rozsah, efektivita.
  • Návykové látky – stimulanty, halucinogeny, těkavé látky, opiáty, alkohol, tabák. Druhy, účinek, rizika zneužívání, dopad zneužívání amfetaminů do života člověka, sociální exkluze. První pomoc při intoxikaci, předávkování. Souhrn a zásady první pomoci.
  • Druhy, mechanizmus účinku, rizika spojená se zneužíváním, halucinace, pseudohalucinace. Těkavé látky – mechanizmus účinku, zdravotní, rizika.
  • Základy poradenských dovedností. Nezbytné fáze úspěšného poradenského rozhovoru, zásady kladení otázek, motivace ke změně v poradenství.