Prevence relapsu


“Z důvodu stále velmi špatné epidemiologické situace a s ní souvisejícím nařízením vlády jsme nuceni kurz opět odložit. Po dohodě s lektorem jsme stanovili nový termín kurzu z původního 21. 4. – 22. 4. 2021 na 16. 6. – 17. 6. 2021. Přihlášení účastníci budou o změně informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.  Děkujeme za pochopení.”

 

Praktický kurz zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Prevence relapsu v kontextu návykového chování

Charakteristika kurzu

Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet jim a zlepšit své sociální dovednosti v případě jejich zvládání). 

Účastníci vzdělávacího programu budou znát teoretický rámec přístupu prevence relapsu, seznámí se se základními teoriemi, metodami a technikami, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují a jejich aplikacemi pro práci se závislými. V rámci workshopů si účastníci vyzkouší konkrétní postupy a intervence, při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi, využívané při této metodě. Program je koncipován hodně prakticky, je doplněn řadou cvičení, založený na sdílení praktických zkušeností.

Osnova

  • Seznámení s tématem, harmonogram obsahové struktury
  • Úvod do problematiky
  • Teoretická východiska prevence relapsu – základ teorie tohoto přístupu a základní 
    pojmy
  • Techniky a metody prevence relapsu
  • Aplikace prevence relapsu do praxe
  • Prevence relapsu v praxi – práce s relapsem