Emoční inteligence v sociální praxi


Kurz představuje emoční inteligenci jako podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Právě EI je důležitým základem prorespektující, nehodnotící a všímavou, vysoce lidsky kvalitní komunikaci s uživateli, vedoucí k potřebným sociálním změnám. Účastníci jsou seznámeni s významem, složkami a funkcemi emocí. Pomocí praktického tréninku jsou jim přiblíženy dovednosti, všímavosti, pozornosti, regulace emocí, radikálního přijetí a všímavé komunikace. Díky  praktickému zaměření kurzu mohou tato témata nejen pochopit, ale zároveň se v nich rozvinout směrem k okamžitému využití ve své každodenní praxi. Součástí kurzu je téma stresu, jeho vliv na emoce, praktické techniky zvýšení tolerance vůči stresu a nácvik práce s dechem, jako podpora emoční zralosti pracovníka.

Obsahová struktura kurzu:

 • Emoce, potřeby – technika ledovce, emoční inteligence, druhy, funkce, vývoj emocí, anatomie emocí, praktický nácvik sebereflexe emocí a potřeb, pojmenování, naslouchání.
 • Stres, jeho vliv na emoce, praktické techniky zvýšení tolerance vůči stresu.
 • Všímavost a bytí v současném okamžiku, technika „všímavého dýchání“, dovednosti spjaté s všímavostí, využití všímavosti v sociální praxi, praktické techniky
 • Radikální přijetí jako způsob práce s emocemi + praktická cvičení.
 • Všímavá komunikace s druhými lidmi, praktická cvičení, trénink.
 • Propojení teorie s praxí, příklady a otázky z praxe, sumarizace.

 

Účastníci o kurzu napsali: 

 • Velmi aktivní a živý přístup lektorky. Její nakažlivý entuziazmus, kterým vtahovala do tématu a velmi příjemně zprostředkovávala nové informace. Spousta praktických příkladů. 
 • Moc děkuji za výborné podněty do praxe i osobního života.
 • Přínos vidím v lepší analýze svých emocí a potřeb. Témata se mě velmi dotýkala a určitě budu techniky využívat. 
 • Práce s vyhrocenými situacemi a zvládání výbušnosti. Velká pomoc do života. Zároveň ohlédnutí se za spouštěči těchto situací. 
 • Skvělá lektorka profesně i lidsky!
 • Kurz je skvělý.