Základní výcvik v recovery koučování


Přihlášky pro ročník 2022/2023 přijímáme do 30. 6. 2022

Recovery koučování se nejčastěji využívá jako specifický druh doprovázení lidí, kteří se potýkají se závislostí, uplatnění však nachází i v jiných kontextech (duševní zdraví, sociální vyloučení). Recovery kouč je člověk, který prochází zpravidla sám zotavením a využívá svou vlastní žitou zkušenost k pomoci druhým. Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomáhajících pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej s dalšími zdroji podpory.

Základní výcvik v recovery koučování se v ČR koná podruhé a je určen zejména pro lidi s vlastní zkušeností se závislostí, kteří sami procházejí zotavením. Přijímáni budou také zájemci z řad lidí, kteří mají zkušenost se závislostí v roli rodinného příslušníka/blízkého. Na předchozím vzdělání, kvalifikaci či pracovních zkušenostech nezáleží, je však podstatné, aby měl zájemce chuť, motivaci, schopnosti a podmínky úspěšně projít poměrně intenzivním vzdělávacím programem. Vyžaduje se také odpoutání od způsobu života spojeného se závislostí a prokazatelně podniknuté kroky v rámci vlastního zotavení.

Termíny výcvikových setkání:

 •  9.-11. září 2022
 • 25.-27. listopad 2022
 • 10.-12. únor 2023
 • 21.-23. duben 2023

Výcviková skupina bude obsahovat max. 18 účastníků.

Výcviková setkání (72 hodin + 8 hodin samostudia) budou zahrnovat jednu skupinovou supervizi a tyto tematické celky:

 • Práce s vlastní zkušeností (self-disclosure)
 • Dialogické dovednosti
 • Základy profesionálního koučování
 • Péče o sebe
 • Etické standardy pro recovery koučování
 • Kurz první pomoci
 • Seznámení s absolventy minulých ročníků a napojení na síť recovery koučů v ČR

Součástí výcviku je absolvování stáží (40 hodin) v rámci drogových a adiktologických služeb dle výběru účastníka, po dohodě s lektory.

Tematické okruhy se mohou měnit v závislosti na průběhu kurzu.

 

Praktické informace k průběhu výcviku:

 • Víkendová setkání v září, listopadu 2022 a únoru, dubnu 2023,se uskuteční v Brně v prostorech Společnosti Podané ruce na Hilleho 5.  
 • Ubytování: Náklady na ubytování si hradí účastník sám.  V případě setkání, která proběhnou v Brně lze po domluvě možnost levného ubytování v prostorách Podaných rukou (karimatka, spacák). Další variantou je ubytování u známých, rodiny či v hotelu dle vlastních preferencí a finančních možností.
 • Jídlo: Náklady na stravu si hradí každý účastník sám. Možné společné stravování domluvíme v rámci příprav na první víkendové setkání.

 

Postup přihlašování:

 • Zaregistrujte se pomocí přihlášky na stránce
 • Napište motivační dopis v rozsahu 1-2 stránky A4 (1 800–3 600 znaků vč. mezer) a odpovězte v něm zejména na 3 otázky:
  • Jaká je vaše motivace pro vstup do základního výcviku pro recovery koučování?
  • Jakou máte představu o tom, že výcvik využijete po jeho absolvování?
  • Jaké máte od kurzu očekávání?
 • Napište úvahu na téma: moje cesta zotavení, jak ji chápete, kdy začala, kde se na ni nacházíte. Rozsah 1-3 strany A4 (1 800–5 400 znaků vč. mezer)
 • Přidejte doporučující dopis (reference) – Požádejte někoho, komu důvěřujete a kdo vás zná (může to být někdo z rodiny, kamarád/ka, kolega/kolegyně, terapeut/ka, apod.), aby krátce napsal/a, proč si myslí, že byste se měli stát recovery koučem (rozsah: ½ až 1 strana A4; 900–1 800 znaků vč. mezer) a uveďte i kontakt na danou osobu
 • Odešlete motivační dopis, doporučující dopis a úvahu, jako samostatné přílohy e-mailu na adresu recovery@podaneruce.cz, a to nejpozději do 30. 6. 2022

O přijetí bude rozhodovat výběrová komise skládající se ze zástupců lektorského týmu a absolventů prvního běhu výcviku. Komise může požádat uchazeče o doplňující informace formou osobního, telefonického nebo Skype rozhovoru.

 

 

Ukončení programu: probíhá formou individuálního nebo skupinového pohovoru, vyžaduje se účast na 80 % výcvikových setkání a absolvování 40 hodin stáží v rámci drogových/adiktologických služeb dle vlastního výběru po schválení lektory. Účastníkům je vystaven certifikát.

Kurz vznikl ve spolupráci skupiny Zotavení Brno a Společnosti Podané ruce o.p.s.

Lektorský tým: Robin Štoček, Zuzana Fialová, Pavel Nepustil, Martin Boxan, Markéta Čtvrtečková, Sylva Klašková a další

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Název projektu: Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb
Číslo: 0006/2021/ACF/4