Sebepoškozování u dětí a mladistvých


Program je akreditovaný u MPSV i MŠMT pod názvem: Sebepoškozování u dětí a mladistvých

Kurz je vhodný pro začínající profesionály a pro potřeby těch, kteří s tématem již nějakou dobu přicházejí do kontaktu (např. ve formě supervizních kazuistických sdělení). Cílem kurzu není terapie, poskytne účastníkům základní ucelené informace k problematice a ukáže možnosti, jak vhodně reagovat na problémové situace s tímto jevem spojené.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině.

Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného  procesu.

Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním.

Obsah

  • Úvod, definice, formy, důvody, rizikové faktory sebepoškozování, traumata
  • Komplexní posouzení situace, propojení s vhodnými zdroji podpory
  • Práce s úzkostí, relaxačních techniky + nácvik
  • Motivační rozhovory a motivace ke změně + nácvik
  • Základy a principy krizové intervence a krizová pomoc + nácvik
  • Možnosti léčby a terapie v prostředí ČR 
  • Závěr  Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst