Základy etopedie a její využití v sociální práci


Kurz zaměřený na získání dovedností a možností zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a poruchami chování u dětí a mladistvých.

Kurz je akreditován rovněž MŠMT pod názvem  Etopedie – poruchy osobnosti

Cílem vzdělávacího programu je získat základní přehled o etopedii a jejím postavení v systému věd. Účastníci se seznámí s klasifikací a příčinami vzniku poruch chování u dětí a mladistvých, s obsahem, náplní a využitím etopedické diagnostiky, systémem péče o děti s poruchami chování. Druhá část kurzu bude věnována praktickým výchovným doporučením, zvládáním agrese a možnostem využití vhodných intervencí prostřednictvím ukázkových edukačních lekcí využitelných v sociální práci. Účastníkům budou předány základy poradenské práce s klientem s poruchou chování a možnosti jeho/její resocializace.

Témata kurzu

  • etopedie a její místo v síti sociálních služeb
  • obsah práce etopeda
  • etopedická diagnostika
  • autizmus
  • poruchy chování
  • péče o děti a mládež s poruchami chování
  • střediska výchovné péče
  • zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovné péče