Základy problematiky závislostního chování


Z provozních důvodů kurz přesunut z 28. 5. 2024 na 27. 5. 2024. Již přihlášení účastníci budou o přesunu informováni prostřednictvím emailové zprávy. Děkujeme za pochopení.

 

Účastníci vzdělávacího programu získají základní orientaci a přehled v problematice návykových látek, jejich účinků a rizikových faktorů. Program seznámí účastníky se závislostmi, jejich příčinami, přinese přehled nejužívanějších legálních i nelegálních substancí, zaměří se na vzorce užívání, diagnostická kritéria, odvykací stav. Posluchači se seznámí se specifiky užívání návykových látek u různých cílových skupinách (děti a mladiství, osoby bez přístřeší, osoby zneužívající léky a dal.), představí možnosti pomoci osobám s problémem závislostí i legislativní rámec vztahující se k závislostnímu chování. Prostor bude i pro dotazy a diskuzi. 

Struktura kurzu:

 • Základní rozdělení návykových látek. Typologie drog (opiáty, stimulancia, halucinogeny, těkavé látky, konopné drogy, alkohol…). Základní orientace v nejčastěji zneužívaných psychofarmakách (anxiolytika, sedativa, hypnotika).
 • Nejčastěji užívané látky zastoupené v jednotlivých skupinách, specifické účinky, terminologie.
 • Vymezení pojmu závislostí a závislostního chování, diagnostická kritéria, závislost fyzická a psychická, odvykací stav.
 • Specifika různých cílových skupin (děti, rodiče, osoby bez přístřeší, senioři). Vysvětlení konceptu polymorfní závislosti a komorbidit, duální diagnózy (závislosti v kombinaci s poruchou osobnosti, depresí, psychózou, poruchou příjmu potravy).
 • Možnosti pomoci osobám s problémem návykových látek. Typologie služeb a přístupů k práci se závislými osobami. Možné spouštěče pro zneužití psychotropní látky a závislostního jednání, práce s predisponovaným jedincem. Možnosti léčby (ambulantní a ústavní, psychoterapeutická a medikamentózní), substituce (vlastní, odborná). Zásady komunikace se závislým jedincem, stavy akutní intoxikace.
 • Legislativní rámec problematiky návykových látek. Trestná činnost spojená se závislostním chováním, oznamovací a ohlašovací povinnost, anonymita a mlčenlivost.
 • Nelátkové závislosti – patologické hráčství, netolismus, workoholismus, závislost na internetové pornografii.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.