Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese


Účastníci kurzu si osvojí základní dovednosti zvládání agrese u klienta pomocí teoretických znalostí, praktických technik a intervencí, posílí vlastní kompetence a získají důvěru ve vlastní možnosti při řešení konfliktních situací spojených s agresí. Naučí se agresi předcházet, zvládat ji a řešit situace verbální i neverbální agrese.

Charakteristika kurzu

Cílovou skupinou jsou pracovníci pomáhajících profesí, pedagogové, sociální pracovníci, pracovníci ve zdravotnictví a všichni, kteří jsou nuceni ve své praxi řešit problém agrese u klientů, žáků či pacientů.

Osnova

– Definice agrese a agresivního chování

– Biologické poruchy způsobující agresi

– Látky způsobující změnu chování směrem k agresivitě (vliv psychofarmak, drog…)                                                        

– Verbální a neverbální komunikace a projevy agrese (rizikové způsoby vedení komunikace, rozpoznání jednotlivých signálů agresivity…)                          

– Nácvik praktických dovedností, zvládání různých situací

– Diskuse