Celebrita jménem Podané ruce

Drogové závislosti, gambling. Práce s „uličníky“ v nízkoprahových centrech nebo s lidmi ve výkonu trestu a po něm. Stále více a častěji také alkoholismus. To jsou klíčová témata, kterými se zabývá a kterými žije Společnost Podané ruce. „A jsme v řešení řady z nich na světové špičce,“ říkají v rozhovoru Pavel Novák, ředitel Společnosti Podané ruce a její odborný ředitel Lukáš Carlos Hrubý.

Pokud byste měli porovnat témata, která Společnost řešila před dvaceti lety, kdy se teprve etablovala, a nyní, po bezmála třech desítkách let existence, co byste zdůraznili?

Pavel Novák: Je to úplně jiný svět! Dnes jsme skoro dvousethlavá organizace působící ve čtyřech regionech. To se nedá s našimi skromnými začátky srovnat. Skoro v ničem. Vyrostli jsme, máme desítky center a je pro nás velkou výzvou organizaci řídit. Ale snažíme se i při té velikosti zůstat lidští a laskaví, nestát se molochem.

Lukáš C. Hrubý: Já bych zdůraznil, že zaměstnanci dnes do organizace vstupují s jinou motivací. Předtím to byli často nadšenci, dnes jsou to profesionálové vzdělaní v oboru. Což souvisí také s tím, že naše práce je mnohem víc legislativně ukotvená. Existuje velké množství norem a nařízení, které musíme v naší práci respektovat, a nejrůznějších certifikací, kterými procházíme.

Pavel Novák: To je zcela pochopitelné. Když do něčeho společnost dává peníze, chce si pohlídat, co za to dostává.

Co myslíte, že bude Společnost řešit nebo co byste vy osobně rádi řešili v desetiletém horizontu?

Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel Společnosti Podané ruce ve své olomoucké kanceláři

Lukáš C. Hrubý: Jedna věc je financování našich služeb. Už teď musíme aktivně uvažovat nad vytvářením vlastních nedotačních zdrojů. Veřejnost k tomu organizace, jako je ta naše, tlačí a bude tlačit čím dál víc. Od začátku se soustředíme na drogově závislé, v poslední době taky na gamblery. Ale jsou tu také lidé závislí na alkoholu a vůči nim cítíme dluh. Rádi bychom své služby mnohem intenzivněji rozšířili tímhle směrem.

Pavel Novák: Je to paradox. Osob ohrožených alkoholem jsou u nás stovky tisíc. Snad každý druhý má přímou zkušenost se závislostí na alkoholu ze svého nejbližšího okolí. Tihle lidé přitom nemají přístup k takovému spektru služeb jako uživatelé nelegálních drog. To bychom rádi změnili. Je to velké téma nejen pro naši organizaci, ale pro celou českou společnost. Řešit legální a nelegální drogy společně je podstatou integrované protidrogové politiky.

Lukáš C. Hrubý: Organizace zažívá soustavný růst. To klade neustále vyšší nároky na její řízení a jeho průběžnou proměnu. Takže je zřejmé, že nás čeká spousta práce v oblasti managementu. Ale také v oblasti lidských zdrojů. Hodně se zabýváme způsobem, jak získat kvalitní lidi. To je důležité nejen kvůli udržení kvality, ale také z hlediska naší konkurenceschopnosti.

Tím se dostáváme k dalšímu tématu. Jak vnímáte pojem kvalita v sociálních a zdravotnických službách?

Pavel Novák: Vidím to v několika rovinách. První z nich je kvalita plynoucí z certifikací, inspekcí, z dodržování zákonů a standardů u zdravotnických zařízení, která provozujeme, a podobně. Druhá rovina je hůře postihnutelná. Souvisí s atmosférou v týmu a týká se třeba vnímání našich klientů jako partnerů a lidských bytostí, nikoliv čísel.

Lukáš C. Hrubý: Kvalita je na každý pád něco, co umíme, na co sázíme, je to naše silná karta. Kvalita u nás znamená také to, že přednost má vždycky soustavná práce s klienty před prací s daty a statistikami nebo třeba před lobbingem za změnu legislativy. Ten je také důležitý, ale nikdy nemůže převážit nad odbornou prací.

Kvalita u nás znamená také to, že přednost má vždycky soustavná práce s klienty před prací s daty a statistikami nebo třeba před lobbingem za změnu legislativy.“

Pavel Novák: My jsme se vždy snažili jít cestou moderních přístupů. Třeba teď se tu rozbíhá práce s tzv. průvodci zotavením. Využíváme ty, kteří se ze závislosti dostali, jako průvodce lidí, kteří jsou pořád v tom. Vymýšleli jsme způsoby práce s hazardními hráči – koncept center komplexní péče – jsme přinesli do našeho kontextu my. Totéž platí v případě Hard & Smart, tedy intervencí v prostředí taneční scény, nočního života a zábavy, stejně jako našich projektů ve věznicích. I metadonovou substituci jsme kdysi dávno začali prosazovat my.

Lukáš C. Hrubý: Primárně je to celé o lidech a jejich zkušenostech. Nebereme svým lidem iniciativu, nasloucháme jim a spolu s nimi vymýšlíme nové věci!

Takže kvalitu vnímáte také jako zachytávání trendů, respektive jejich vytváření? 

Pavel Novák: Bezesporu. Téma racionální drogové regulace je o kvalitě. Tvrdíme, že nejefektivnější a pro společnost nejlevnější je práce se závislostmi tehdy, když se pohybuje někde uprostřed mezi restrikcí a legalizací. Praxe nám dává za pravdu. Oba jmenované extrémy jednak nevedou k pozitivním změnám, jednak jsou mnohem dražší.

Lukáš C. Hrubý: To důležité pro nás je, že vracíme lidi zpět do běžného života, ke své rodině, ke svému povolání. Jsme jedna z mála sociálních služeb, která tohle dělá. Také proto zní naše motto Na cestě ke svobodě… Udělat ze člověka, který je závislý, zase běžného občana, daňového poplatníka. Nejsme na straně klientů proti zbytku společnosti. Naopak. Pomáháme s tím, aby se lidé zpět do společnosti zase vrátili. Naši bývalí klienti jsou dospělí lidé, které potkáváme jako učitele, prodavače, politiky, dokonce vojáky a policisty nebo odborníky v nejrůznějších oblastech.

Pavel Novák: A v tomhle je Česká republika skutečnou světovou celebritou. Český přístup se pokládá za nejlepší na světě. A my jsme ti, kteří ho dělají. My jsme jeho součástí. Podané ruce jsou celebrita (smích).

Vyvíjí se v čase profil vašich klientů a služeb, které jim poskytujete?

Lukáš C. Hrubý: Určitý vývoj tam je i není. Pořád jsou našimi asi nejčastějšími klienty uživatelé pervitinu a drogově závislí obecně. Změnilo se to ale v tom, že jsou to starší lidé. I když berou drogy, jsou jakoby zodpovědnější, mají více informací. Když přijde klient poprvé do našeho kontaktního centra, dovedou si o naši službu říct. Před dvaceti lety to byli lidé s minimem informací, zdravotně zhuntovaní. Dneska je to jinak. Dovolím si tvrdit, že tenhle posun má na svědomí taky náš systém průběžného informování, vzdělávání, prevence mezi uživateli, tedy Harm Reduction přístup.

Pavel Novák: Chtějí víc pozornosti, individuálního přístupu. Klienti se víc chovají jako klienti, vyžadují určitou kvalitu služby, důležitý je pro ně náš přístup k nim. Přicházejí s konkrétní zakázkou, vědí, co chtějí. Část z nich byli vždy chroničtí uživatelé. To platí i teď, ale tahle skupina je mnohem menší, ve spolupráci se nám daří jejich „drogovou kariéru“ přerušit, respektive úplně ukončit.

Lukáš C. Hrubý: Nesmíme zapomínat na naše nízkoprahová centra zaměřená na potenciálně problémovou mládež. Jejich prostřednictvím máme širší portfolio záběru. Naše nízkoprahy vnímám jako bytostné ztělesnění dlouhodobé prevence, která zjevně funguje. Možná na rozdíl třeba od jednorázových programů ve školách.

Pavel Novák, ředitel Společnosti Podané ruce

Pavel Novák: My s mladými lidmi pracujeme dlouhodobě, působíme na ně v ideálním věku. Snažíme se zavčas, aby se z „pouličníků“ nestali třeba alkoholici, aby z nich nebyli klienti našich služeb pro závislé.

Jaké tři změny byste v současném systému navrhli, aby byl z vašeho pohledu efektivnější, aby lépe fungoval

Pavel Novák: V první řadě je to jeho zjednodušení, zpřehlednění podmínek financování. Příspěvek na fungování jednoho centra získáváme často až od pěti různých donátorů. Každý z nich má jiná pravidla, jiné podmínky, jiné formuláře. Je to velmi náročné na koordinaci a v důsledku to službu a celý systém prodražuje.

Lukáš C. Hrubý: My spolu s dalšími organizacemi vytváříme síť, která naplňuje protidrogovou strategii země. Potřebovali bychom ale, aby si stát řekl, co přesně chce. Rádi bychom řešili jasně formulovanou poptávku od státu, v praxi to někdy bývá naopak – my poptáváme stát. Hrajeme na obou polovinách hřiště. Ale my bychom měli a chtěli zůstat na té naší.

Pavel Novák: A pak je tu ještě jedna věc. Přáli bychom si, aby byl zaměstnanec v sociálních službách dobře zaplacený. Chtěli bychom, aby to byla prestižní práce. Obsahově to tak je, ekonomicky zatím ne, ale i zde se věci postupně mění.

Lukáš C. Hrubý: Nechceme, aby nás společnost vnímala jako neziskovku. Jsme odborná společnost, která má formu neziskové organizace. Ty jsou v nejobecnějším pohledu dvojího druhu. Aktivistické, politické neziskovky prosazují nějaký zájem, ideu, politiku. A pak organizace servisní, zajišťující nějakou potřebu společnosti. Lidé mají tendenci tyhle dva typy zaměňovat. My jsme ti druzí. A dáváme si velký pozor, abychom se veřejně vyjadřovali výhradně k tématům, na která jsme odborníci.