(ONLINE) Gambling I


Kurz je akreditován u MPSV i MŠMT pod názvem: Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling

Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující kurz Gambling v praxi, který je založen na prohloubení zkušeností.

Vzdělávací program nabízí účastníkům získání informací a poskytnutí úvodní vstupní orientaci v problematice patologického hráčství s přesahy k možným intervencím, které umožní účastníkům kurzu pomocí vhodných metod posílit a ovlivnit postoje svých klientů vůči negativním impulsům souvisejících se sociálně patologickým chováním.

V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek, s možností rozborů příkladů z praxe.

Osnova kurzu

  • Co je a co není „patologické“ hráčství… Klasifikace jako fenoménu/nemoci, kdo je patologickým hráčstvím ohrožen, osobnost patologického hráče. Pohled z různých úhlů, diagnostika, společenský fenomén, osobnostní fenomén, sociální aspekty…
  • První setkání, diagnostický rozhovor, čeho si všímám, co všechno je ve hře, intervenční rozhovor, vedení, oblasti důrazu, zaměření.
  • Projevy a typické chování patologického hráče, fáze rozvoje, rozvoj bludného systému. Zhodnocení a podpora procesu. Mapujeme a všímáme si: rituály, spouštěče, udržující mechanizmy, iracionální myšlení – bludy. Technika, pokračující intervence směřující ke klientově představě o změně…
  • Procesy směřující k navýšení sebekontroly. Intervenční plán klienta, dokončení modelových situací. Reflexe dne, zhodnocení programu.