Manažerská komunikace I


Krátké pozvání od lektorky kurzu Jany Vávrové naleznete zde

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Leadership I

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Manažerská komunikace I

Po absolvování kurzu doporučujeme se zúčastnit i navazujícího kurzu Manažerská komunikace II.

Cílem kurzu je naučit se, jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích v kontextu práce v sociálních službách. Zaměříme se na procesy s komunikačními principy, které se uplatňují v pracovních situacích a podmínkách jednotlivých organizací sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována uvědomění si role vedoucího, stylu vedení lidí a osvojení si koučování jako manažerského stylu. Důkladně je probírané zejména téma komunikace mezi nadřízeným a podřízeným při zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby. Školení objasňuje komunikační proces, jeho jednotlivé verbální a neverbální složky či prvky, které do komunikace spadají – jako jsou techniky kladení otázek, aktivní naslouchání a techniky zvládání problémových situací. Školení zahrnuje ve velké míře praktické příklady, ilustrace a cvičení.

Absolventi budou mít ucelenou představu o průběhu mezilidské komunikace a vlivech, které působ na komunikaci, její účastníky a její výsledek. Budou znát možnosti, jak dosáhnout vzájemného porozumění a podpořit vzájemný vztah. Dokáží definovat roli vedoucího zaměstnance v NNO a předpoklady, které tuto roli obohacují o prvky Leadershipu. Účastníci získají přehled o každodenním cyklu práce nadřízeného s podřízeným, zvládnou komunikaci při zadávání úkolu a dokáží zadat úkol správně s využitím vhodného stylu vedení podle individuálních schopností podřízeného, a tím přesně zacílit na jeho motivaci. Získají vhled do problematiky pracovní motivace a seznámí se s nástroji, jak motivaci posílit. Porozumí významu poskytování zpětné vazby a osvojí si principy podávání pochvaly a kritiky. Absolventi rovněž dokáží ve vhodných situacích použít při vedení lidí techniku koučování a budou znát možnosti i limity jejího využití.

Osnova kurzu:

Předpoklady účinné komunikace. Model přenosu informace, kontext, vlivy, složky komunikace (verbální, neverbální, paralingvistická)

Rozdíl mezi vedoucím a vůdcem. Cyklus každodenní komunikace s podřízenými. Zadání úkolu. Charakteristiky transakčního a transformačního vedení, předpoklady Leadershipu. Jednotlivé kroky, které na sebe navazují při vedení lidí:zadání úkolu, vedení, kontrola, zpětná vazba (pochvala, kritika, výtka), znázornění a význam návazností. Zadání úkolu podle principu SMART, využití kontrolních otázek pro potvrzení porozumění zadání.

Kontrola, zpětná vazba. Motivace. Význam kontroly, účel a důležitost poskytování hodnotící zpětné vazby, principy vhodného a účinného poskytování zpětné vazby. Jak funguje pracovní motivace a jak ji lze z pozice nadřízeného posilovat. Jak motivace ovlivňuje pracovní výkon, resp. připravenost k výkonu.

Typologie podřízených podle způsobilosti. Úrovně způsobilosti podřízených a její „diagnostika“

Styly vedení. Koučování. Vhodné styly vedení podle úrovně způsobilosti podřízeného a jejich charakteristiky. Koučování, role koučujícího manažera, nástroje koučování.