(ONLINE) Leadership I.


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Manažerská komunikace I.

Po absolvování kurzu doporučujeme se zúčastnit i navazujícího kurzu Manažerská komunikace II.

 

Cílem kurzu je naučit se, jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích v kontextu práce v sociálních službách. Zaměříme se na procesy s komunikačními principy, které se uplatňují v pracovních situacích a podmínkách jednotlivých organizací sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována uvědomění si role vedoucího, stylu vedení lidí a osvojení si koučování jako manažerského stylu. Důkladně je probírané zejména téma komunikace mezi nadřízeným a podřízeným při zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby. Školení objasňuje komunikační proces, jeho jednotlivé verbální a neverbální složky či prvky, které do komunikace spadají – jako jsou techniky kladení otázek, aktivní naslouchání a techniky zvládání problémových situací. Školení zahrnuje ve velké míře praktické příklady, ilustrace a cvičení.

Absolventi budou mít ucelenou představu o průběhu mezilidské komunikace a vlivech, které působ na komunikaci, její účastníky a její výsledek. Budou znát možnosti, jak dosáhnout vzájemného porozumění a podpořit vzájemný vztah. Dokáží definovat roli vedoucího zaměstnance v NNO a předpoklady, které tuto roli obohacují o prvky Leadershipu. Účastníci získají přehled o každodenním cyklu práce nadřízeného s podřízeným, zvládnou komunikaci při zadávání úkolu a dokáží zadat úkol správně s využitím vhodného stylu vedení podle individuálních schopností podřízeného, a tím přesně zacílit na jeho motivaci. Získají vhled do problematiky pracovní motivace a seznámí se s nástroji, jak motivaci posílit. Porozumí významu poskytování zpětné vazby a osvojí si principy podávání pochvaly a kritiky. Absolventi rovněž dokáží ve vhodných situacích použít při vedení lidí techniku koučování a budou znát možnosti i limity jejího využití.

Osnova kurzu:

Předpoklady účinné komunikace. Model přenosu informace, kontext, vlivy, složky komunikace (verbální, neverbální, paralingvistická)

Rozdíl mezi vedoucím a vůdcem. Cyklus každodenní komunikace s podřízenými. Zadání úkolu. Charakteristiky transakčního a transformačního vedení, předpoklady Leadershipu. Jednotlivé kroky, které na sebe navazují při vedení lidí:zadání úkolu, vedení, kontrola, zpětná vazba (pochvala, kritika, výtka), znázornění a význam návazností. Zadání úkolu podle principu SMART, využití kontrolních otázek pro potvrzení porozumění zadání.

Kontrola, zpětná vazba. Motivace. Význam kontroly, účel a důležitost poskytování hodnotící zpětné vazby, principy vhodného a účinného poskytování zpětné vazby. Jak funguje pracovní motivace a jak ji lze z pozice nadřízeného posilovat. Jak motivace ovlivňuje pracovní výkon, resp. připravenost k výkonu.

Typologie podřízených podle způsobilosti. Úrovně způsobilosti podřízených a její „diagnostika“

Styly vedení. Koučování. Vhodné styly vedení podle úrovně způsobilosti podřízeného a jejich charakteristiky. Koučování, role koučujícího manažera, nástroje koučování.