(ONLINE) Krizová intervence I s lektorkou Martinou Vávrovou


Z důvodu stále platných epidemiologických opatření se program bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Základní kurz krizové intervence pro pedagogické pracovníky.

Kurz vede lektorka Mgr. Bohuslava Horská. Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující kurz Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou (16 hod), založený na prohloubení zkušeností a nácviku praktických postupů v krizových situacích. Dále rozšiřující kurz Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8 hod) a kurz Úvod do telefonické krizové intervence (16 hod).

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci – krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb.

 

Osnova 

  • Typologie krizí, proces krizí. Základní terminologie a klíčové pojmy v krizové pomoci. Projevy, spouštěče, specifika.     
  • Krize jako proces z hlediska času, jednotlivé fáze a jejich specifika.
  • Zásady a techniky krizové intervence v sociálních službách. Principy a zásady, užívající se v krizové intervenci.
  • Soubor technik a strategií krizové intervence v sociálních službách.
  • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích.
  • Proces krizové intervence v sociálních službách.  Krizová intervence jako proces, jednotlivé fáze intervence a jejich specifika.
  • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
  • Psychohygiena. Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.